ماه: فروردین 1397

چه کسی می تواند برای کمک های مالی بین حرفه ای TOS اقدام کند؟

چه کسی می تواند برای کمک های مالی بین حرفه ای TOS اقدام کند؟

چه کسی می تواند برای کمک های مالی بین حرفه ای TOS اقدام کند؟ متقاضیان باید در اواسط حرفه خود در سطح استادیار دیرهنگام یا دانشیار اولیه باشند ، یا دارای رتبه غیرآکادمیک معادل باشند. در زمان درخواست ، آنها باید دارای ثبت عمومی و بودجه برای کمک های تحقیقاتی مستقل و مورد بررسی (حداکثر …