dishing out 5000 بسته آموزش سلامت در ایستگاه های نوروزی خرم آباد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بهزدی فر {در این} خصوص اظهار داشت: واحد آموزش سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلان اجتناب کرده اند سلامت وسط بهداشت همراه خود نصب بنرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out بسته های اعلان بخشی در ایستگاه های نوروزی پیام های سلامت را به مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی حاضر کرد.

وی خاطرنشان کرد: در ایام نوروز همراه خود حضور مسافران نوروزی در شهرستان، خواستن به آموزش همگانی در خصوص بیماری عروق کرونر مرکز دوچندان شده است.

بهزادوار افزود: اعلان نهایی اجتناب کرده اند حضور نداشتن در وضعیت‌های شلوغ، پرهیز اجتناب کرده اند حضور تمدید شده‌مدت در وضعیت‌هایی کدام ممکن است سیستم جریان هوا هوا صحیح نیست، استفاده اجتناب کرده اند ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن واکسیناسیون علیه ویروس کووید-۱۹ اجتناب کرده اند جمله مولفه‌های آموزشی است کدام ممکن است در ایام نوروز در اختیار ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان قرار می‌گیرد. مسافران تحصیل کرده اند

رئیس واحد آموزش وسط بهداشت خرم آباد {در این} خصوص اظهار داشت: آموزش نهایی به صورت مستمر در جاری انجام است.

قاسم پور یکپارچه داد: همراه خود ملاحظه به شیوع ویروس کرونا، محتوای آموزشی در نظرسنجی «همراه خود هم بمانیم» در قالب دنیای آنلاین ما همراه خود تحمیل ۵۸ کانال دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۲۵ عضو به راحتی در دسترس است عموم قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: «هدف آموزش بهداشت کمک به افراد برای پیشگیری اجتناب کرده اند نارسایی سلامت، محافظت جایگاه شخصی در بهتر از درجه بالقوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای ارتقای سلامت شخصی، {اعضای خانواده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه است.

پاسخگو برای واحد آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلان سلامت وسط بهداشت خرم آباد افزود: به همین منظور را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای پیشبرد نیازها سلامت، همراه خود برگزاری ۵ نشست برون سازمانی برای جلب مشارکت از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ مونتاژ خانه برای همکاری خانه، اجتناب کرده اند طریق ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه بیش اجتناب کرده اند صد پیام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب ۲۵ بنر تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید dishing out 5 هزار بسته آموزشی در ۲ ایستگاه سیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ ایستگاه ملایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برپایی ایستگاه واکسیناسیون کودکان علاوه بر این آموزش پیشگیری اجتناب کرده اند حوادث روز چهارشنبه سلامت نوروزی را اکتسابی کردیم. این سیستم ها.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند همکاری ۴۰ فرستاده سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری ۵۰ این سیستم رادیویی {در این} زمینه خبر داد.