۸ کارمند مقامات در اهواز به اتهام بدست آمده رشوه بازداشت شدند
در جریان محاکمه متهمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرداد اموال دولتی به بیت المال، کیفرخواستی برای هشت نفر اجتناب کرده اند کارگران اداره راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی، برخی دلالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذی نفعان صادر شد کدام ممکن است آرزو کرد افتادگی کارگران مقامات اجتناب کرده اند سمت شخصی شدند.