۸ اندیشه برای تحمیل خانه در یک واحد آشپزخانه کودک


خواه یا نه در جستجوی اندیشه هایی برای تحمیل خانه در آشپزخانه کودک شخصی هستید؟ اجتناب کرده اند این ساختار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودها برای تحمیل فضاهای واقعا زیباتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده تر بیشترین استفاده را ببرید. اگر در جستجوی اندیشه های آشپزخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ویژه تر، اندیشه های آشپزخانه کودک برای صرفه جویی در فضای تا حد زیادی هستید. این متن ممکن است در این روش ارائه می دهیم کمک تدریجی. آشپزخانه به فضای بزرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشن خواستن دارد.

مطالب مرتبط: ۱۰ بهتر از رنگ های احیا کننده خانه کدام ممکن است اطراف اقامت خواهید کرد را اصلاح می دهد

این به دلایلی است کدام ممکن است خواهید کرد باید عالی خانه کودک همراه خود عالی آشپزخانه کودک داشته باشید. این بدان معنا نیست کدام ممکن است خواهید کرد باید به حداقل یک آشپزخانه تاریک بسنده کنید. شاید در نظر گرفته شده کنید کدام ممکن است آشپزخانه کودک خواهید کرد احتمالا اشکال دارد، با این حال اشکال بی نظیر استفاده نکردن اجتناب کرده اند فضایی است کدام ممکن است دارید. گزینه ها خوب ای با اشاره به چیدمان آشپزخانه، فراهم می کند خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب های ذخیره سازی بگیرید. در این متن به برخی اجتناب کرده اند راه هایی کدام ممکن است ارائه می دهیم در تحمیل فضای رویاهایتان در مناطق کودک {کمک می کند} ردیابی شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به در نظر گرفته شده تبدیل کردن آشپزخانه شخصی هستید. اجتناب کرده اند این ساختار ها بیشترین استفاده را ببرید

مطالب مرتبط: تخصص های لذت بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده اقامت {در خانه} جوی هدن ۲۳ متر

  1. تحمیل خانه در یک واحد آشپزخانه کودک برای تحمیل فضای کمد در یک واحد آشپزخانه کودک خوب باشید

مربوط به همه اتاق های کودک، تا حد زیادی فضای کمد مهم خانه است. فینال چیزی کدام ممکن است در یک واحد آشپزخانه کودک می بینید عالی فضای به هم ریخته است. محدوده مختلط اجتناب کرده اند کابینت آشپزخانه همراه خود کابینت باز هر دو بسته اندیشه خوبی برای فضای آشپزخانه کودک شماست. اگر کابینت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابینت های باز را همراه خود شیشه، ظروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از ظروف آشپزخانه پر کنید. انصافاً به نظر می رسد مانند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بهتر اجتناب کرده اند ابعاد بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۲ برابر ابعاد بی نظیر است. وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظروف شخصی را مرتب همراه خود استفاده اجتناب کرده اند کمدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابینت های هم ابعاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم رنگ بچینید. همراه خود این جاری، چیدن ظروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظروف روی هم ممکن است راهی برتر برای تحمیل خانه باشد. با این حال آشپزخانه خواهید کرد را زشت جلوه می دهد.

مطالب مرتبط: طراحی {اتاق خواب} معاصر: ۱۰ بهتر از رهنمودها کلیدی در دکوراسیون {اتاق خواب}

به همین دلیل کابینت های بیشتری در موجود در کمدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشوهای خانه تحمیل کنید. از همراه خود این کار فضای کمد زیادی تحمیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید اجتناب کرده اند آن برای تعمیر نیازهای شخصی بیشترین استفاده را ببرید. برای چیزهایی کدام ممکن است به نظر می رسد خوبی ندارند اجتناب کرده اند کمدهای درگاه دار بیشترین استفاده را ببرید. با این حال برای ظروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظروف زیبای شخصی اجتناب کرده اند کابینت های شیشه ای بیشترین استفاده را ببرید.

  1. برای خطای تا حد زیادی در دیدن خانه اجتناب کرده اند رنگ های روشن بیشترین استفاده را ببرید

در جستجوی اندیشه های لذت بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشکوه برای عالی آشپزخانه کودک هستید؟ حتما همه وقت شنیده اید کدام ممکن است در فضاهای کودک همه عامل باید به رنگ سفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشن محدوده شود. با این حال به طور معمول است رنگ های متضاد می توانند جلوه ای درست مثل در یک واحد خانه تحمیل کنند. به همین دلیل اگر بافت می کنید به حداقل یک دکور رنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشکوه خواستن دارید. محدوده رنگی پر جنب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوش برای فضای آشپزخانه کودک اندیشه خوبی {خواهد بود}. برای حضور در ظاهری کدام ممکن است می خواهید نیازی به صرف قیمت زیادی ندارید، می توانید کابینت آشپزخانه را خودتان رنگ آمیزی کنید. بررسی کنید، قطعا سودآور خواهید شد. {اگر نمی توانید} رنگ مشخص شده شخصی را تحمیل کنید، یک بار دیگر آن را رنگ کنید! مثبت شوید کدام ممکن است بهتر از رنگ کابینت آشپزخانه را برای فضای خانه شخصی محدوده کنید.

مطالب مرتبط: ۱۵ بهتر از آسانسور کننده های قدرت خوش بینانه {در خانه}

  1. در یک واحد آشپزخانه کودک خانه تحمیل کنید، سطوح بیشتری را اضافه کنید

در نظر گرفته شده می کنید در آشپزخانه کودک شخصی جایی برای سطوح جدید ندارید؟ یک بار دیگر در نظر گرفته شده کن در واقع متعدد اجتناب کرده اند خانه ها {فضای کافی} برای تحمیل کابینت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابینت های عظیم را ندارند. با این حال می توانید همراه خود به سختی دقت در امتداد طرف کمدها هر دو سطوح تولید دیگری به صورت افقی هر دو عمودی خانه اضافه کنید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است فضای اضافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای کمد اضافی را برای شما ممکن است فراهم تدریجی. بهتر از انتخاب در مجموعه ممکن است چرخ دستی های آشپزخانه باشد.

مطالب مرتبط: ۵۴ روشی عجیب و غریب {برای تزئین} خانه کدام ممکن است باید همراه خود چیزهای جدید متفاوت شود!

  1. اجتناب کرده اند آفتاب برای مثال فضای تا حد زیادی بیشترین استفاده را ببرید

اندیشه های زیادی برای آشپزخانه های کودک موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن آنها کار سختی نیست. همراه خود نورپردازی خوب آشپزخانه فضای بیشتری تحمیل کنید. از نورپردازی مربوط به آویز ممکن است راه موثری برای تحمیل خطای دید برای تحمیل فضای تا حد زیادی باشد. در عین جاری حسی انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً به خانه می بخشد. چنین نورپردازی ۹ تنها برای دانش کردن سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا درست مثل {مفید است}، اما علاوه بر این برای تحمیل فضایی انصافاً نیز {مفید است}.

اگر فضایی برای چسبیدن عالی چراغ آویز عظیم ندارید هر دو اینکه استفاده شده ترین انتخاب برای شما ممکن است نیست. استفاده اجتناب کرده اند چراغ های دیواری مورد کنجکاوی شخصی را توجه داشته باشید. نورهای رنگی را محدوده کنید کدام ممکن است همراه خود پارتیشن ها تضاد دارند به همان اندازه تا حد زیادی به توجه بیایند. این اندیشه را اجرا کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را در کابینت های شخصی اعمال کنید به همان اندازه ظاهری منسجم تحمیل کنید. هر دو جسورتر باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نورپردازی آشپزخانه شخصی برای افزودن رنگ بیشترین استفاده را ببرید.

مطالب مرتبط: چرا، مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه فرش را {در خانه} مسواک بزنیم؟

  1. صرفه جویی در خانه در یک واحد آشپزخانه کودک، کابینت های باز برای عالی فضای آشپزخانه کودک حیاتی هستند

در حالی کدام ممکن است کابینت های آشپزخانه اجتناب کرده اند کف به همان اندازه سقف انتخاب های برتر برای {به حداکثر رساندن} فضای کودک آشپزخانه هستند. با این حال استفاده بیش از حد اجتناب کرده اند این روش آشپزخانه خواهید کرد را پر اجتناب کرده اند صندوقچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوقچه های کودک می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه را حتی کوچکتر می تدریجی. تحمیل کابینت هر دو کابینت های باریک نیز عالی راه رفع برتر برای آشپزخانه خواهید کرد است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر همراه خود وسایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گجت های انصافاً طراحی شده باشد ممکن است جلوه خاصی به خانه ببخشد.

مطالب مرتبط: چگونه اجتناب کرده اند چرخه رنگ برای محدوده پالت رنگ صحیح استفاده کنیم

  1. برای صرفه جویی در خانه، فراهم می کند جانبی نازک را محدوده کنید

وقتی فضای به سختی دارید، عالی ساختار استفاده شده برای آشپزخانه شخصی محدوده کنید. وقتی نوبت به محدوده فراهم می کند خانگی برای عالی آشپزخانه کودک می رسد. محدوده مدل های از لاغر عالی راه رفع برتر برای فضای کودک او است. به این انجمن ۹ تنها در فضای خانه صرفه جویی می کنید، اما علاوه بر این در قیمت های شخصی نیز صرفه جویی می کنید. ماشین های ظرفشویی باریک می توانند محدوده خوبی برای شما ممکن است باشند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است بخواهید یخچال زیر پیشخوان را توجه داشته باشید.

مطالب مرتبط: ۱۴ هک های تهیه شام ​​ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه شام ​​ کدام ممکن است ارائه می دهیم {کمک می کند} غذای مفید بخورید

  1. تحمیل خانه در آشپزخانه کودک، تحمیل آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند پنجره

استفاده اجتناب کرده اند آفتاب خالص عالی وسایل شگفت انگیز برای افزودن قدرت به فضای آشپزخانه کودک است. همراه خود استفاده اجتناب کرده اند پنجره های موجود در آشپزخانه، فضای کودک آشپزخانه به طور بیهوش بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جادارتر تلقی تبدیل می شود. علاوه بر این هنگام کسب میز در آشپزخانه، ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ میز وسط آشپزخانه a فوق العاده روشن را خریداری کنید. برای آینه کردن آفتاب خالص پوست به آشپزخانه. اگر میز جدیدی تهیه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در نظر گرفته شده کسب پرده برای پنجره آشپزخانه هستید، اجتناب کرده اند رنگ روشن آن غافل نشوید. با این حال اجتناب کرده اند پرده های تک رنگ اجتناب کنید، همه وقت اجتناب کرده اند تعدادی از رنگ هر دو ساختار های تعدادی از رنگ بیشترین استفاده را ببرید.

مطالب مرتبط: طراحی {اتاق خواب} معاصر: ۱۰ بهتر از رهنمودها کلیدی در دکوراسیون {اتاق خواب}

  1. در یک واحد آشپزخانه کودک خانه تحمیل کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیدمان شخصی را همراه خود آفتاب خالص این سیستم ریزی کنید

وقتی صحبت اجتناب کرده اند هر نوع فضای کوچکی تبدیل می شود، انتخاب دادن به آفتاب خالص حیاتی است. از ممکن است ابعاد خانه را افزایش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حس بهتری در موجود در اتاق تحمیل تدریجی. آشپزخانه های زمینه ای کودک جدا پنجره قطعاًً آفتاب خالص خانه را مسدود می کنند. به همین دلیل محدوده کابینت بندی باز انتخاب ای است کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد امتحان کردن را دارد. بهتر از انتخاب توصیه سینک زیر پنجره است. وقتی اجتناب کرده اند تمیز کردن ظروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدن فضای زیبای پوست تخلیه از حداکثر، اجتناب کرده اند داخل بافت بهتری خواهید داشت.

اجتناب کرده اند این راه ها برای {آزاد کردن} فضای بیشتری در آشپزخانه شخصی بیشترین استفاده را ببرید. امتحان این راه ها برای حضور در نتیجه دلخواه ضرری نخواهد داشت.