۶ خط برای آرام کردن عصبانیت




بچه هایی مثل ما گاهی اوقات روز بدی دارند و عصبانی می شوند. در نتیجه ممکن است فریاد آنها فضا را پر کند یا خود را به زمین بزنند و گریه کنند. در این مورد، نقش شما موثر است می توانید صدای خود را بلند کنید، فریاد بزنید یا از کلمات برای آرام کردن کودک و پایان دادن به عصبانیت استفاده کنید.