۵ زبان عشق در همزیستی کدام ممکن است هر زوجی باید بداند


اهمیت زبان عشق در زندگی مشترک

وقتی انتخاب به عروسی می گیرید، انتخاب باید عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصال باشد. از با بیرون عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط مفید نمی توان به شکسته نشده اقامت مشترک {امیدوار بود}. منصفانه زوج متاهل با بیرون عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی نسبت {به یکدیگر} {نمی توانند} شرایط اقامت مشترک را تحمل کنند. این دلیل است است کدام ممکن است عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط ۲ سنگ بنای استحکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم اقامت مشترک هستند. علاوه بر این این، عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط باعث تبدیل می شود کدام ممکن است همسران در شرایط دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر اقامت یکدیگر را بیشتر درک کنند. علاوه بر این این، این امر به میزان قابل توجهی درجه اختلافات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلافات را کاهش می دهد. اجتناب کرده اند این رو در این متن اجتناب کرده اند سری مقالات زناشویی به اهمیت زبان عشق در اتصال جنسی می پردازیم. همراه خود کشف کردن این ۵ زبان عشق، {زوج ها} اقامت شادتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور تری خواهند داشت.

تا حد زیادی بیاموزید: سیگنال هایی کدام ممکن است شخص منصفانه زن را {دوست دارد}: ۱۰ سیگنال کدام ممکن است منصفانه شخص خواهید کرد را {دوست دارد}

۵ زبان عشق در همزیستی کدام ممکن است هر زوجی باید بداند

۱. اهمیت زبان عشق در همزیستی، پذیرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند عبارات سازنده

به طور گسترده استفاده اجتناب کرده اند عبارات سازنده تاثیر زیادی روی اشخاص حقیقی می گذارد. ویژه به ویژه در اقامت مشترک، روزی کدام ممکن است زوجین امتحان شده یکدیگر را تصدیق می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند عبارات سازنده برای الهام بخش یکدیگر استفاده می کنند، تأثیر فوق العاده زیادی در اقامت آنها می گذارد. به معنای واقعی کلمه هستند سخنان سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید یکدیگر باعث شکوفایی اتصال زوجین تبدیل می شود حتی وقتی همراه خود اشکال مواجه شوند. رئوس مطالب ها، رئوس مطالب ها، عبارات الهام بخش کننده، پیام های شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید غافلگیر کننده “دوستت دارم” ممکن است به مرور زمان اقامت منصفانه زوج دردسر را به اقامت شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور تغییر تنبل.

تا حد زیادی بیاموزید: نیازهای شخص در اقامت زناشویی: ۹ چیزی کدام ممکن است شخص اجتناب کرده اند همسرش تمایل دارد

۲. برای یکدیگر وقت بگذارید

زوج‌ها باید به خاطر داشته باشند کدام ممکن است شبیه به‌طور کدام ممکن است در ابتدای آشنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروسی، باید برای یکدیگر وقت بگذارید. همه وقت کار، کودک دار شدن، معامله با برای مقابله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات مختلف اقامت موجود است، دلیلی {وجود ندارد} کدام ممکن است شخصی را فراموش کنید. وقت گذاشتن برای یکدیگر ارائه می دهیم می گوید کدام ممکن است همه وقت در انتخاب هستید. به علاوه، وقت گذاشتن برای یکدیگر باید زمان لذت بخش ای باشد. از به همان اندازه حد زیادی اجتناب کرده اند رنجش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی می کاهد. {در این} مواقع گوشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر عامل عکس را جدا بگذارید. کارهای مورد کنجکاوی شخصی را همراه خود هم انجام دهید. هر دو تا حد زیادی ارتباط برقرار کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی صحبت کنید. همه این چیزها ارائه می دهیم {کمک می کند} به همان اندازه اتصال شخصی را مقاوم تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادتر کنید.

تا حد زیادی بیاموزید: کنجکاوی پسران به خانمها: پسران به هیچ وجه کنجکاوی شخصی را به این ۵ زن اجتناب کرده اند بازو نمی دهند

۳. اهمیت زبان عشق در همزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک {به یکدیگر}

زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوهر باید پاسخگو باشند. هر ۲ باید در کارهای خانه {به یکدیگر} کمک کنند. از باعث تبدیل می شود {به یکدیگر} احترام بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اقامت پاسخگویی پذیر باشید. به معنای واقعی کلمه هستند، کار تیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک {به یکدیگر} در امتیازات اقامت ممکن است اقامت را شادتر تنبل. علاوه بر این این، از گرفتن حمایت همراه اقامت تنها چیزی است کدام ممکن است {زوج ها} به آن است خواستن دارند.

تا حد زیادی بیاموزید: سوالات مهم در گذشته اجتناب کرده اند عروسی: همراه خود این ۳۳ پرس و جو همراه اقامت شخصی را به خوبی بشناسید

۴. حساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم فیزیکی

حساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم فیزیکی برای {زوج ها} فوق العاده حیاتی است. از همه ویژه به ویژه خانمها از نزدیک به ارتباط عاطفی خواستن دارند. این دلیل است است کدام ممکن است {زوج ها} باید مرتباً بازو یکدیگر را بگیرند، همدیگر را ببوسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آغوش بگیرند. این باعث تبدیل می شود کدام ممکن است آنها نسبت {به یکدیگر} عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی شدیدی داشته باشند. تصمیم فیزیکی مداوم {برای حفظ} صمیمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت مشترک فوق العاده حیاتی است.

تا حد زیادی بیاموزید: توضیحات بی میلی منصفانه زن به برخورد همراه خود شخص: ۳۰ سیگنال کدام ممکن است آرم می دهد شوهرتان تولید دیگری خواهید کرد را دوست ندارد

۵. اهمیت زبان عشق در اقامت مشترک، احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر دادن

احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر دادن {به یکدیگر} را در رویداد های مختلف {فراموش نکنید}. این راهی برای ابراز عشق {به یکدیگر} است. هدایا همه وقت نباید پرهزینه باشند. اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری، می توانید تعدادی از گل معاصر، شیرینی هر دو هر چیزی کدام ممکن است دوست دارید {به یکدیگر} هدایت دهید. روح خواهید کرد را آسانسور می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می شود یک بار دیگر عاشق شوید.

تا حد زیادی بیاموزید: توضیحات بی میلی شخص به برخورد همراه خود زن: ۱۷ سیگنال کدام ممکن است آرم می دهد تولید دیگری برای شوهرتان جالب نیستید