۴۰ درصد از بیکاران کشور فارغ التحصیل دانشگاه نبأ خبر هستند.


بیکار
بیکار

تحلیل آمار نیروی کار مرکز آمار ایران در بهار امسال نشان داد که ۹۵۱ هزار و ۷۲۰ فارغ التحصیل در کشور بیکار بوده اند. این بدان معناست که ۱۳.۲ درصد از کل فارغ التحصیلان آموزش عالی در بهار امسال بیکار بوده اند که نسبت به بهار ۱۴۰۰ ۰.۲ درصد کاهش داشته است.

به گزارش نبأخبر، آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران در بهار امسال نشان می دهد که در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۵۵۴ نفر در کشورمان بیکار هستند که از این تعداد ۳۹.۷ درصد; جزو گروه فارغ التحصیلان هستند.
در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۵۵۴ نفر بیکار در کشور وجود دارد که ۳۹.۷ درصد آنها به بخش آموزش عالی تعلق دارند.

تحلیل آمار نیروی کار مرکز آمار ایران در بهار امسال نشان داد که ۹۵۱ هزار و ۷۲۰ فارغ التحصیل در کشور بیکار بوده اند. این بدان معناست که ۱۳.۲ درصد از کل فارغ التحصیلان آموزش عالی در بهار امسال بیکار بوده اند که نسبت به بهار ۱۴۰۰ ۰.۲ درصد کاهش داشته است.

علاوه بر این، ۴۹۴۰۰۰۷۹ نفر از جمعیت زن و ۴۵۷۰۰۰۶۳۱ مرد بودند. از نظر درصدی، نرخ بیکاری برای فارغ التحصیلان پسر ۹.۱ درصد و برای فارغ التحصیلان زن ۲۲.۳ درصد است.

در مقایسه با بهار ۱۴۰۰، در بهار ۱۴۰۱ نرخ بیکاری فارغ التحصیلان مرد در گروه ۰.۳ درصد و در گروه زنان ۰.۱ درصد کاهش یافته است.

۳۹.۷ درصد از بیکاران کشور فارغ التحصیل دانشگاهی هستند.

در حال حاضر ۲.۳۹۹.۵۵۴ بیکار در میانمار وجود دارد که ۳۹.۷ درصد از کل نرخ بیکاری این کشور را تشکیل می دهد که ۳۹.۷ درصد است. در بهار ۱۴۰۰ ۴۰.۳ درصد دارای مدرک تحصیلی عالی بودند

آره، سهم “جمعیت شاغل فارغ التحصیل” همه کارفرمایان با رشد مواجه است. در نتیجه، سهام در بهار ۱۴۰۱ با ۱.۳ درصد رشد به ۲۶.۶ درصد رسید. در بهار ۱۴۰۰ به ۲۵.۳ درصد به ۲۶.۶ رسید.

کد اطلاعات: ۱۸۸۶۶۰