۳۶۰۰ ماموریت سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه سرزنده در هرمزگان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی عصر یکشنبه در مونتاژ کارگروه قالب های عمرانی استانداری گفت: حدود ۳۶۰۰ ماموریت سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه تمام در استان هرمزگان موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملا گرهی در استان باز نخواهد کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث انبساط هرمزگان شود.

وی افزود: در نظر گرفته شده می‌کنم انبساط، اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات استان هرمزگان در رشد کشاورزی، صنعت، شیلات، آبخیزداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین زیرساخت‌های مورد نیاز در بخش انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب است کدام ممکن است در صورت ملاحظه به این چیزها می‌توان به پیشرفت مالی {امیدوار بود}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط.”

استاندار هرمزگان ذکر شد: تجهیزات های اجرایی ساخت کننده انبساط استان باید ماموریت های درمورد به رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط عمومی این استان را تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استاندار گفتن کنند به همان اندازه بتوانیم در شورای این سیستم ریزی جهان ماموریت های بی اثر را متنوع کنیم.

وی افزود: ما ۲ بخش دارایی ها داریم، بخشی به صورت شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی در قالب تسهیلات کدام ممکن است اجتناب کرده اند هر کدام اجتناب کرده اند این دارایی ها می توان برای رشد زیرساخت های مورد نیاز برای استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب دادن سرمایه گذار استفاده کرد، متعاقباً باید تنظیم کنیم. مانکن رشد.» شخصی آنها.

دوستی ذکر شد: برخی اجتناب کرده اند ماموریت های غول پیکر استان در قالب قالب بیمان گنجانده شد کدام ممکن است {در این} قالب ماموریت های موتورهای رشد ای اندیشه در مورد شد کدام ممکن است مورد نیاز است ماموریت های بی نظیر به همین تعیین کنید توسط مراجع ذیربط را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی حاضر شود. هیکل.”

وی شکسته نشده داد: تجهیزات های اجرایی تولیدکننده انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد در استانداری باید سریعاً ماموریت هایی را کدام ممکن است امسال بنا به نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به شهرت هر دو تسهیلات باید اجرایی شود مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گام بعدی ماموریت های بی نظیر دوچرخه رشد شخصی را گفتن کنند.

استاندار هرمزگان همراه خود تاکید بر اینکه در تخصیص شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات جستجو در خرید و فروش سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ما‌سازی نیستیم، اما علاوه بر این دغدغه بی نظیر تامین زیرساخت‌های کلیدی رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای ماموریت‌های غول پیکر برای افزایش اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین‌های انبساط در استان است. . رهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات برای رشد استان هم اکنون استفاده اجتناب کرده اند این رهن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات برای کاهش نرخ بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد عمومی استان جالب است.