۳ امکان پیشنهادی سناتور تندرو آمریکایی برای توقف این سیستم هسته ای ایران
سناتور لیندزی گراهام ذکر شد: پوشش فشار حداکثری، علیرغم فشارهایی کدام ممکن است در کل سال‌ها بر ایران وارد شده، نتوانسته است جلوی پیشرفت این سیستم هسته‌ای ایران را بگیرد.