۲۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۵ مسافر نوروزی در چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری اقامت کردند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا گیلان همراه خود خاص اینکه طی ده دیروز ۲۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۵ مسافر در اماکن گردشگری استانداری اسکان یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز امکانات اقامتی اجتناب کرده اند اداره کل میراث، زیبایی شناختی، گردشگری، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن صادر شد، اظهار داشت: ستاد استانداری.

وی اظهار داشت: بر ایده آمار ترافیکی اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی استان در ده دیروز بیش اجتناب کرده اند ۴۴۰ هزار تجهیزات خودرو همراه خود عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۳ هزار مسافر وارد استان شده است.

رئیس اداره میراث، سنت، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری شهرستان شهرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری تصریح کرد: اجتناب کرده اند این انواع ۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۱ تجهیزات خودرو همراه خود ۱۹۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۴ مسافر طی ۲۴ ساعت قبلی وارد چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۲ تجهیزات خودرو همراه خود ۲۰۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶۸ مسافر اجتناب کرده اند استان خارج شدند.

گیلان گفتن کرد: هم اکنون ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ تشک در اقامتگاه ها، اقامتگاه آپارتمان ها، مسافرخانه ها، بوم گردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر چشم اندازها گردشگری اداره کل میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان برای ارائه دهندگان رسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکان مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی پیش سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن شده است.