۲ شهید یورش نظامیان صهیونیست به جنین – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گذرش خبر گازاری مهر همراه خود آن اجتناب کرده اند فلسطین درست در این لحظه منتقل شده دارایی ها فلسطین به مبایعه نامه ۲ ژان فلسطینی همراه خود نامهای سناد ابوعطیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یزید السعدی در جریان جریان یورش ارتش صهیونیسم توسط اردوغه جنین، دار کارناد بختیاری.

نوشتار بی نظیر: نبرد های شدی صبح درست در این لحظه ۵ شنبه میان گوانان فلسطینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش رحیم صهیونیستی درگرفتح است.

دارایی ها فلسطینی همراه خود شنیده، شادان، عکس گرفتن شادید، اردوغه، جنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگ برخاستین شناخته شده به عنوان دود، کارندند علامت می دهند.

دارایی ها زخمی شادن شماری کدام ممکن است فلسطینی هستند کجاست؟در همین جا دارایی ها بی نظیر کرندند.

فلسطین درست در این لحظه در تأثیر تحرک رژیم صهیونیستی خبر بابا است.

خبرنگار المیادین هستند گازارش داد: نظامیان رحیم صهیونیسم، خانه، اردوغه، جنین، کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطینی محاصره شدند، در همین جا مصاحبه ای همراه خود وی است.