۱۴ میلیون نفر در ملت نقش ها “خوب” ندارند – خبری نیست


برای زیبایی سازی کادرفنی باید این سیستم ریزی درستی انجام شود. علاوه بر این در قالب ۷۱ تجهیزات اجرایی اجتناب کرده اند جمله وزارتخانه، بخش نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزات ها، ۲۲۲ ساختار تحمیل اشتغال در قالب تفاهم نامه ای به تصویب رسید.

به گزارش نباباخبر، به مشاوره وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی، ۱۴ میلیون نفر حرفه مناسبی ندارند، تقریباً ۶ به همان اندازه ۷ میلیون حرفه گاه به گاه و یک جفت میلیون نفر لوفر نیمه کاره هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی نیز وجود دارند. کدام ممکن است این نقش ها را دارند درآمد کافی ندارند.

حجت‌الله عبدالملکی در مونتاژ هیات‌مدیره استان تهران اجتناب کرده اند مشمولیت بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰ هزار بیمه‌شده تحمل محافظت تامین اجتماعی خبر داد.

وی همراه خود ردیابی به موقعیت {نیروی کار} در محله اظهار داشت: در هر محله {نیروی کار} یکی اجتناب کرده اند موضوعات ضروری است کدام ممکن است برای بکارگیری این اشخاص حقیقی این سیستم هایی یادآور تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب محله هدف در راستای تحمیل جایگزین های شغلی انجام تبدیل می شود. “

عبدالملکی همراه خود ردیابی به اینکه {نیروی کار} در انتخاب گروهی است، افزود: ۱۴ میلیون نفر در ملت حرفه مناسبی ندارند، حدود ۶ به همان اندازه ۷ میلیون حرفه گاه به گاه و یک جفت میلیون نفر بیکاری نسبی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این افرادی هستند کدام ممکن است به مقیاس کافی برخوردار هستند. حرفه ها. درآمد ندارد.

وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه در خصوص بهبود اشتغال در ملت یکپارچه داد: برای بهبود اشتغال در مرحله یک باید تعیین محله هدف را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش برای ارتقای توانایی ها در اصل کار قرار گیرد.

عبدالمالکی همراه خود ردیابی به سنت سازی در زمینه اشتغال اظهار داشت: باید برای زیبایی سازی در زمینه اشتغال این سیستم ریزی مناسبی انجام شود. علاوه بر این در قالب ۷۱ تجهیزات اجرایی اجتناب کرده اند جمله وزارتخانه، بخش نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزات ها، ۲۲۲ ساختار تحمیل اشتغال در قالب تفاهم نامه ای به تصویب رسید.

وی تاکید کرد: سامانه نظارت بستری برای تحمیل جایگزین های شغلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های اجرایی همراه خود کار با هم همراه خود یکدیگر در راستای باور مانترا همگانی امتحان شده می کنند.