یادداشت مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان به مناسبت افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران


یادداشت مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان به مناسبت افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی تهران

 دیدارنیوز| به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان، عبدالله عذاری اهوازی در این یادداشت نوشت:

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران که ساالنه با حضور جمع کثیری از شرکت های توانمند داخلی وخارجی برپا می شود، فرصت مناسبی جهت جذب سرمایه، همکاری متقابل، تقویت توان سازندگان داخلی، ارتقای توان فنی و مهندسی، بالا بردن سطح تولید و همچنین افزایش ظرفیت های اجرایی پیمانکاران، شرکت های تولیدی و بهره برداری و مراکزدانش بنیان ایجاد می کند .

شرکت نفت و گاز اروندان نیز همه ساله به عنوان دومین تولید کنندهی بزرگ نفت خام ایران در این نمایشگاه حضوری فعال داشته، این شرکت با راهبری ۶ میدان مشترک و ۷ میدان غیرمشترک بزرگ و پیچیده، عالوه بر تولید صیانتی، در حال توسعه میادین و اجرای پروژه های منتج به ازدیاد برداشت از میادین بویژه میادین مشترک است و همچنین به عنوان اولین شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران محسوب می شود که برون سپاری خدمات بهره برداری از میادین تحت سرپرستی خود را بصورت یکپارچه به پیمانکاران داخلی واگذار کرده است .

تاکید مدبرانه ای که مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جاری به تولید با شاخصه دانش بنیان داشته اند، به اثبات تجربه های گذشته، نشان از آن دارد که هر تولیدی نمی تواند چشم اندازهای باالی اقتصادی را محقق کند مگر آنکه با بهره وری و هزینه کرد متناسب بتواند ارزش آفرینی کند و امروزه این رویکرد “تولید دانش بنیان” از این جهت برای صنعت نفت اهمیت دو چندان داشته و یک راهبرد ضروری است که در آینده ای نه چندان دور با ورود به نیمه دوم عمر مخازن نفتی ایران، دوران مخازن پربازده و کم هزینه تمام خواهد شد و حداکثر تولید صیانتی و تحقق اهداف تولیدی که در خور این میزان ذخایر عظیم نفتی کشور باشد تنها با اتکاء به دانش روزآوری شده ممکن خواهد بود.

این الزام آینده نگرانه صنعت نفت بزرگ ایران را در مسیر فناورمحور شدن قرار داده، که با روی کار آمدن دولت سیزدهم ویک نگاه و رویکرد درست درون زا، این روند شتاب بیشتری به خود گرفته است .

تحقق تولید دانش بنیان بیشک در گرو اعتماد و و ایجاد فرصت نقشآفرینی به شرکتهای دانشبنیان نمود پیدا خواهد کرد،

بنابراین با اعتمادی که به ظرفیتهای بومی وجود دارد، باید زمینه الزم برای نقشآفرینی سازندگان و تأمینکنندگان داخلی برای پیشبرد و تحقق شعار سال بیش از پیش فراهم شود، البته در این میان نباید از نقش دانشگاهها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی غافل بود چراکه این دانشگاهها و مراکز علمی هستند که میتوانند زیرساختها و شرایط رشد دانشبنیانها و حمایت از تولیدداخلی را فراهم کنند.و اینک که پس از یکسال وقفه، دوباره جمع بزرگ صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور با شعار »نفت دانش بنیان، تولیدایرانی، صادرات جهانی« در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت تهران گرد هم می آیند، بستری درخور تحسین و متناسب جهت هم افزایی و رفع نیازهای بخش خصوصی و دولتی فراهم می آید، همچون نمایشگاه های پیشین که فرصتهای همکاری بسیار ارزندهای را در اختیار این شرکت قرارداد تا با شناسایی سازندگان و تأمین کنندگان واجد شرایط، در اسرع وقت نیازهای تجهیزاتی و خدماتی خود را برآورده سازد. نمایشگاه بیست و ششم نیز می تواند بیش از پیش، زمینهساز تعامالت، تسهیم دانش روز، بروز رسانی اطالعات فنی و عملیاتی و دستیابی به فنآوری های نوین در عرصه های مختلف تولید، نگهداری وتعمیرات، فرآورش و غیره باشد.

در همین خصوص، شرکت نفت و گاز اروندان در این دوره از نمایشگاه بین المللی نفت تهران با هدف شناسایی و حمایت ازپیمانکاران، مشاوران، مراکز دانش بنیان و همچنین سازندگان کاالهای داخلی در بهره برداری از میادین غرب کارون حضور
فعالی خواهد داشت و پاسخگوی مراجعه کنندگان و بازدیدکنندگان خواهد بود.