گزارش دارایی ها انسانی آمریکا ریاکارانه، کج: مناسبکاظم غریب آبادی در ادعا ای کدام ممکن است روز پنجشنبه در پاسخ به گزارش حقوق بشر ۲۰۲۱ وزارت امور خارجه آمریکا صادر کرد، اظهار داشت: آمریکا کدام ممکن است بهترین ناقض حقوق بشر است، صلاحیت اظهار تذکر با توجه به وضعیت حقوق بشر در سایر ملت ها را ندارد.

وی اظهار داشت: گزارش سالانه آمریکا همراه خود هدف منحرف کردن ملاحظه جهانی اجتناب کرده اند نقض فاحش توسط آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر الگوی های نادرست اجتناب کرده اند حقوق بشر است.

غریب آبادی همراه خود رد محتوای این گزارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز اولویت اجتناب کرده اند وضعیت حقوق بشر در آمریکا، اظهار داشت: گروه آمریکا در سال ۲۰۲۱ اجتناب کرده اند تبعیض نژادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی عدالتی مبارزه کردن برده است.

این مقام پاسخگو برای علاوه بر این سوء استفاده اجتناب کرده اند پناهجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجران، تحریم برخی ملت ها، تجاوز پلیس به افراد، نقض حقوق بشر زندانیان، افزایش انواع بی خانمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خطر افتادن حقوق سلامت افراد آمریکا اجتناب کرده اند طریق سوء مدیریت در شرایط همه گیر مربوط به آمریکا را برشمرد. ایالت ها. پیشینه حقوق بشر در سال ۲۰۲۱.

۹۴۱۶ ** ۲۰۵۰

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت