گزارش بازدید خطیب زاده به سه ملت آفریقایی


گزارش سفر خطیب زاده به 3 کشور آفریقایی

MeetNewsسخنگوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس وسط دیپلماسی کلی وزارت امور خارجه اجتناب کرده اند سنگال، غنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیرالئون در غرب آفریقا بازدید کرد.

سعید خطیب زاده در بازدید جهان ای شخصی ابتدا به سنگال بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افسران ارشد این ملت دیدار کرد.

در دیدار عبدالله دیوپ، سخنگوی وزارت امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات سنگال، ۲ طرف همراه خود ردیابی به اشتراکات مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی ۲ ملت، بر رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیق روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری های زیبایی شناختی تاکید کردند.

خطیب زاده همراه خود ردیابی به پنجاهمین سالگرد برقراری روابط مناسب بین ۲ ملت، برگزاری هفته زیبایی شناختی را هدایت داد کدام ممکن است مورد استقبال مقام سنگالی قرار گرفت.

سپس تبادل هیئت های زیبایی شناختی، هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ای ۲ ملت مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه های اجرایی این همکاری ها بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد هماهنگی قرار گرفت.

خطیب زاده وزیر امور دیپلماتیک در دیدار همراه خود انگوم پیام تبریک رئیس جمهور کشورمان را به مکی سال رئیس جمهور سنگال به رویداد انواع وی شناخته شده به عنوان رئیس اتحادیه آفریقا ابلاغ کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان {در این} دیدار، سنگال را مهم در سیاره اسلام دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عملکرد تاثیرگذار آن در اتحادیه آفریقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب آفریقا ردیابی کرد. {در این} دیدار طرف سنگالی آمادگی شخصی را برای میزبانی پنجمین نشست کمیته مشترک ۲ ملت ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفین همراه خود برگزاری این نشست در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ موافقت کردند.

رئیس گروه دوستی پارلمانی سنگال نیز در دیدار همراه خود کاپت بر آسانسور همکاری های پارلمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند قابلیت های آن تواند به شما کمک کند رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیق روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری های دوجانبه تاکید کرد.

برگزاری نشست خبری همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۱۰ جامعه تلویزیونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادیویی سنگال اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم های بازدید خطیب زاده به داکار بود کدام ممکن است طی آن خطیب زاده به تشریح نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های بازدید شخصی به سنگال تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوالات خبرنگاران در خصوص پوشش خارجی جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد. . در مواجهه همراه خود تحولات جهانی. جذاب کن

پس اجتناب کرده اند بازدید رئیس وسط دیپلماسی کلی وزارت امور خارجه به غرب آفریقا، خطیب زاده اجتناب کرده اند غنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیرالئون بازدید کرد.

خطیب زاده در دومین مرحله اجتناب کرده اند بازدید جهان ای شخصی در آکرا پایتخت غنا همراه خود افسران غنا دیدار کرد.

در دیدار رئیس وسط دیپلماسی کلی وزارت امور خارجه همراه خود ابراهیم الاول وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری غنا، ۲ طرف بر رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیق روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری های زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش روابط کلی تاکید کردند.

خطیب زاده همراه خود تشریح قابلیت های پزشکی کشورمان هدایت تبادل همکاری در بخش گردشگری سلامت را داد کدام ممکن است مورد استقبال طرف غنایی قرار گرفت. علاوه بر این همراه خود ملاحظه به جام جهانی جلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها صحیح در جزایر کیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همجواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهر آب و هوای محلی همراه خود دوحه، هدایت برپایی اردوی خدمه سراسری غنا در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این به همین منظور میزبان علاقمندان به فوتبال باشد. هدایت مسابقه ای مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار شد ۲ طرف {در این} مورد همراه خود هم تصمیم بگیرند. ۲ طرف علاوه بر این همراه خود برگزاری هفته های زیبایی شناختی موافقت کردند. {در این} دیدار علاوه بر این تبادل هیئت های زیبایی شناختی، هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ای ۲ ملت مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار گرفت.

علاوه بر این در دیدار سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همراه خود معاون وزیر امور خارجه غنا، فینال تحولات روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری های ۲ ملت مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتمین نشست کمیته مشترک همکاری های ۲ ملت برگزار شد. این سیستم ریزی شده. در تهران بازدید خطیب زاده به آکرا در ترکیبی اساتید دانشکده اسلامی غنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشست خبری همراه خود تلویزیون پان آفرین غنا بود.

خطیب زاده سپس در فینال سطوح بازدید شخصی به غرب آفریقا همراه خود دیوید فرانسیس وزیر امور خارجه در فری تاون سیرالئون دیدار کرد. وزیر امور خارجه سیرالئون {در این} دیدار تبادل ماموریت‌های دیپلماتیک بین ۲ ملت را مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن تشکر اجتناب کرده اند دعوت همتای ایرانی شخصی، ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است بازدید آتی وی به تهران موجب رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیق همکاری‌های ۲ ملت شود. ملت ها. . وی تاکید کرد کدام ممکن است جمهوری اسلامی ایران یکی اجتناب کرده اند شرکای مهم سیرالئون است.

معاون وزیر امور خارجه همراه خود ردیابی به ۶۰ سال روابط دیپلماتیک ۲ ملت بر لزوم تداوم رشد همکاری ها در زمینه های سیاسی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تجربیات {در این} زمینه ها تاکید کرد. خطیب زاده بر لزوم امتحان شده برای افزایش مبادلات تجاری بین ۲ ملت تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت تشکیل کمیته مشترک همکاری های دوجانبه را داد کدام ممکن است مورد استقبال مقام سیرالئون قرار گرفت.

علاوه بر این در دیدار خطیب زاده همراه خود محمد رحمان ساوارا وزیر دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات سیرالئون، همکاری های زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ای مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار گرفت. این مقام سیرالئون همراه خود ردیابی به عملکرد نهادهای ایرانی در این سیستم های رشد زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی کشورش، نیازمند تبادل تجربیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر محصولات رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری ایرانی به کشورش شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه علاوه بر این بر آمادگی برای رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیق همکاری های زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ای تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت برگزاری هفته های زیبایی شناختی بین ۲ ملت در تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فری تاون را داد کدام ممکن است مورد استقبال طرف مقابل قرار گرفت. بازدید اجتناب کرده اند وسط پزشکی هلال احمر، انستیتوت تحقیق در سراسر جهان تهران-کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصاحبه تلویزیونی اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم های خطیب زاده در بازدید به سیرالئون بود.