کنایه مادرشوهرم در گفتن خبر کم شدن بیکاری


به گزارش خبرگزاری اطلاعات وب مبتنی برعبدالناصر حامتی، رئیس سابق موسسه مالی مرکزی در اینستاگرام شخصی نوشت: مقامات اجتناب کرده اند کاهش ۰.۷ درصدی نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۰ نسبت به تابستان ۱۴۰۰ به ۹.۹ نسبت خبر داد.

مایه تاسف است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این کاهش علاقه مند به کدام ممکن است به دلیل نرخ مشارکت زیرین است، خوشحالیم، به این تکنیک کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند افراد بازار کار را انصراف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند یافتن حرفه دلخور شدند.

همراه خود افزایش جایگزین های شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش نرخ مشارکت، بیکاری باید کاهش یابد.

امیدوارم سال ۱۴۰۱ مزین به ساخت، اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی همراه خود اقدامات ممکن مقامات شاهد افزایش جایگزین های شغلی باشیم.

کنایه مادرشوهرم در اعلام خبر کم شدن بیکاری

۲۲۳۲۲۷