کمتر از قیمت زعفران کیلویی ۳۶ میلیون تومان است
گزارش های میدانی حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است هر مثقال زعفران اجتناب کرده اند ۱۵۰ به همان اندازه ۱۸۰ هزار تومان قیمت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی برندها {به دلیل} بسته بندی خاص، قیمتی بالغ بر ۲۵۰ هزار تومان نیز در دسترس بودن می کنند.