کشتی پرونده سنگرسازان جنبش لاک پایین توسط وزارت جهاد دیجیتال امور ایثارگران


وقتی برای پیگیری کارتان به جایی زنگ می زنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرف مقابل عبارت ای را کدام ممکن است ما دنبال می کنیم تکرار می تنبل، اجتناب کرده اند این جمله ناراحت می شوید.

۲ سال اجتناب کرده اند کمیته پزشکی جهادگران جهاد سازندگی می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی جهادی کدام ممکن است سی سال پیش تمام مبارزه کردن های ناشی اجتناب کرده اند موج انفجارها را تحمل کرد، می گوید:

گوش دادن به…

بر ایده گفتن وزارت جهاد الکترونیک بیش اجتناب کرده اند هشتصد پرونده تایید شده در گروه برتر پزشکی روی میز است با این حال به نظر می رسد مانند است ادامه دارد سوئیچ این سوابق داده ها به بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران صورت نگرفته است…

در سال ۱۴۰۰ قرار بود پرونده های مصوب گروه برتر پزشکی اجتناب کرده اند سوی وزارت جهاد کشاورزی به بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران عرضه داده شود کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ متاسفانه سوابق داده ها منتقل نشد.

اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند سنگرسازانی کدام ممکن است بر تأثیر موج انفجار دچار بیماری های روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اسناد و مدارک}، مصیبت آنان ناشی اجتناب کرده اند مبارزه {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی نیز به بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران مراجعه می کنند به همان اندازه اجتناب کرده اند شرکت ها درمانی بهره مند شوند. . شرکت ها…

همراه خود کشتی چندین گزارش مستند به پایگاه تحلیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبری دیدنیوز ضرر این شهدا ادامه دارد رفع نشده است با این حال همراه خود استفاده اجتناب کرده اند تصمیم در جاری پیگیری هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت متضاد شهدا شدیدتر اجتناب کرده اند در گذشته شده است.

خواهید کرد دارید.

همراه خود انتصاب رئیس جدید بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران امیدواریم ضرر این اعضای خانواده کدام ممکن است اجتناب کرده اند مدال های خوشحال از این کره خاکی هستند مرتفع شود.

تصمیم های مکرر ما همراه خود امور ایثارگران در وزارت جهاد کشاورزی نتیجه ای جز گوش دادن به حکمی کدام ممکن است به آن است حرکت می کنیم، نداشت…

سید محمد جعفرنداد