کره شمالی سئول را به حمله اتمی شبح کرد – خبری نیست


سو ووک وزیر حفاظت کره جنوبی روز جمعه گفتن کرد کدام ممکن است نظامی این ملت موشک های مختلفی همراه خود برد، دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی افزایش یافته دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به همان اندازه حد زیادی به تهدیدات موشکی کره شمالی پاسخ دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر سطح اجتناب کرده اند ملت را هدف قرار دهد.

به گزارش رویترز، کیم یو جونگ، یکی اجتناب کرده اند افسران ارشد مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب تحت سلطه کره شمالی، اظهارات فعلی وزیر حفاظت کره جنوبی دانستن درباره حمله به کره شمالی را خطا بزرگی دانست.

کیم در ادعا‌ای صبح سه‌شنبه اظهار داشت کدام ممکن است پیونگ یانگ دیگری درگیری است از در نتیجه ویرانی شبه جزیره می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره جنوبی را دشمن بی نظیر شخصی نمی‌داند.

خواهر رئیس کره شمالی شکسته نشده داد: این بدان معناست کدام ممکن است به همان اندازه روزی کدام ممکن است نظامی کره جنوبی علیه کشورمان اقدام نیروی دریایی انجام ندهد، هدف حمله کره شمالی محسوب نمی شود، با این حال اگر به هر دلیلی سئول یک ملت باشد. اقدام نیروی دریایی مشابه حمله پیشگیرانه کدام ممکن است توسط (سو ووک) فروش تبدیل می شود، اگر انجام شود.» آن را انواع کنید، وضعیت تنظیم خواهد کرد. {در این} صورت، کره جنوبی به ۱ هدف تغییر تبدیل می شود.

وی هشدار داد کدام ممکن است اگر نظامی کره جنوبی حتی یک اینچ (۲.۵ سانتی متر) وارد کره شمالی شود، همراه خود یک فاجعه زشت غیرقابل تصور مواجه خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی رزمی هسته ای کره شمالی مجبور به انجام تعهد شخصی خواهد بود.

کیم یو جونگ در طولانی مدت اظهار داشت: “این ساده یک شبح نیست.” این دلیل مفصلی اجتناب کرده اند پاسخ ما به اقدام نیروی دریایی بالقوه بی پروا توسط کره جنوبی است.

کیم جونگ اون، خواهر کیم جونگ اون، رئیس کره شمالی، ظاهراً اظهارات وزیر حفاظت کره جنوبی صبح یکشنبه با توجه به بالقوه نظامی برای هدف توصیه هر سطح اجتناب کرده اند کره شمالی را از نزدیک محکوم کرد.

کیم یو جونگ اظهار داشت اظهارات این مقام دفاعی کره جنوبی باعث جدی تر شدن روابط بین ۲ کره را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش فشار های نیروی دریایی در شبه جزیره کره شد.

کیم، vp کمیته مرکزی حزب کارمندان کره شمالی نیز هشدار داد کدام ممکن است این ملت در متعدد اجتناب کرده اند امتیازات {تجدید نظر} خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است کره جنوبی {به دلیل} این اظهارات همراه خود تهدیدهای قابل توجه مواجه شود.

سو ووک وزیر حفاظت کره جنوبی روز جمعه گفتن کرد کدام ممکن است نظامی این ملت موشک های مختلفی همراه خود برد، دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی افزایش یافته دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به همان اندازه حد زیادی به تهدیدات موشکی کره شمالی پاسخ دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر سطح اجتناب کرده اند ملت را هدف قرار دهد.

وی در سخنان شخصی کره شمالی را دشمن توضیح دادن کرد.

در هفته های فعلی، فشار ها در شبه جزیره کره پس اجتناب کرده اند ۲ آزمایش موشک بالستیک کره شمالی در ۲۶ فوریه (۷ مارس) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ مارس (۱۳ مارس) مرتفع است.

پس اجتناب کرده اند این آزمایش، آمریکا روز جمعه تحریم هایی را علیه ۵ نهاد کره شمالی کدام ممکن است متهم به حمایت اجتناب کرده اند رشد این سیستم های تسلیحات کشتار جمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موشک های بالستیک کره شمالی هستند، وضع کرد.

فشار ها بین همسایگان شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی قابل انجام است همراه خود روی کار برخورد یون سوک یولتید، رئیس جمهور برگزیده شده کره جنوبی در ماه بلند مدت تحریک کردن شود.

یولتید قبلا آگاه بود کدام ممکن است حمله ها پیشگیرانه قابل انجام است تنها راه مقابله همراه خود موشک های مافوق صوت کره شمالی باشد.