کبک: ورید ژوگولار {به دلیل} لهستان متورم شده است


به گزارش خبرگزاری تحت وب؛ آرام، آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عادی. یک نفر در مزرعه گردنش را می زند، مشتش را گره می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طوری فریاد می کشد کدام ممکن است انگار در درگیری جهانی دوم اجتناب کرده اند آلمانی ها انتقام خواهد گرفت! فرازمینی شخصیت عکس تبدیل می شود. چیزی شبیه شخصیت های کارتونی کدام ممکن است مدام در جاری اصلاح هستند. به نظر می رسد یک جنبه خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک طرف ناسالم دارند. با بیرون شک هیچ یک اجتناب کرده اند والیبال دوستان ایرانی {نمی توانند} در نظر گرفته شده کنند کبک سخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا در تفریحی فوق العاده آرام است. آنقدر آرام کدام ممکن است حس ترحم را در طرف مقابل بر می انگیزد. با این حال آن یک است کلید است. کوبیچ اظهار داشت: مردمان لهستان به خاطر والیبال رازی دارند. حتی وقتی خیلی ها آن را دوست نداشته باشند، من می خواهم برای برداشتن لهستان هر کاری در پایین انجام خواهم داد. او اجتناب کرده اند ادعا کردن این حرف ابایی ندارد. حتی وقتی به او گفتیم کدام ممکن است هوادارانمان همراه خود باشی جایگزین هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سالن های والیبال همراه خود باشی جایگزین هستند، او فقط شانه هایش را بالا انداخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: «این کار را می کنم به همان اندازه روی پایین بیفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا بزنند». کاپیتان والیبال لهستان در استراحتگاه شخصی میزبان ما بود. او می خواست همراه خود تهران گردی پایتخت ایران را ببیند. اجتناب کرده اند برج میلاد گرفته به همان اندازه همه جاهای دیدنی با این حال آلودگی هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرما کپیاک را در استراحتگاه نگه داشته است. فقط شرکت کننده سال ۲۰۱۵ کدام ممکن است خودش یک خدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند اجزا بالا گیری براق شدن لهستان است حرف جالبی می زند ….

* اجتناب کرده اند همین جا آغاز کنیم کدام ممکن است در نشست خبری در گذشته اجتناب کرده اند تفریحی لیگ در تهران گفتم فضای سالن ۱۲ هزار نفری را شنیده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمده ام به همان اندازه تفریحی {در این} منطقه را تخصص کنم. چه نوع تخصص ای بود؟

فضای سالن خیلی خوشایند بود. خیلی شلوغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفت. بعد از همه من می خواهم به این جو رفتار کرده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی تفریحی کردم. چون سالن های لهستانی همین جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا را دارند.

کبک: ورید ژوگولار به دلیل لهستان متورم شده است

* با این حال فضای تماشاگران والیبال در لهستان همراه خود ایران فوق العاده منحصر به فرد است. خواه یا نه این تعیین کنید اجتناب کرده اند الهام بخش آزاردهنده نبود؟

هوای همین جا باعث می‌شود به همان اندازه ساعت ۳ هر دو ۴ صبح نتوانم بخوابم، از صدای گوش‌هایم شنیده می‌شود. گوش هایم سوت می زد. قرص خوردم به همان اندازه بخوابم. من می خواهم به هیچ وجه چنین فضایی را در هیچ مکان تخصص نکرده بودم.

* تماشاگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش آنها هم در باخت خدمه ممکن است تاثیر داشت؟

۹ شاید اولین ایده ها قابل ملاحظه بود. با این حال کم کم کدام ممکن است تفریحی ورودی می سر خورد تولید دیگری اثری نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما فارغ اجتناب کرده اند جو سالن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تماشاگران اصلا تفریحی کردیم.

* کبکی کدام ممکن است در همین جا می بینیم همراه خود کبک در پایین تمایز زیادی دارد. چرا؟

من می خواهم عاشق تفریحی هستم. من می خواهم ترجیح می دهم والیبال تفریحی کنم. وقتی به پایین می روم، شخصیت عکس پیدا می کنم. ترجیح می دهم در مسابقه پیروز شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بالاترین استاندارد والیبال تفریحی کنم. چون سنم کمتر است باید جبران کنم به همان اندازه خودم را نماد دهم. من می خواهم آدم ساکتی خارج اجتناب کرده اند پایین هستم. چون دنبال اشکال نیستم. حتی {در خانه} هم در همه زمان ها آرام هستم. ساده در پایین والیبال ماجرا فرق می تدریجی.

* خواه یا نه این رفتار ترفندی برای کسب امتیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط خوشایند برای خدمه است؟

من می خواهم اصلاً در نظر گرفته شده {نمی کنم} کدام ممکن است آن یک است فریب است هر دو ۹. من می خواهم این را اجتناب کرده اند ابتدا یاد بدست آوردم. اجتناب کرده اند دوم ای کدام ممکن است وارد پایین والیبال می شوم باید به آنچه آرزو می کنم برسم. از هر لحاظ امتحان شده خواهم کرد. نشاط ام را روی پایین والیبال گذاشتم. این را پدرم کدام ممکن است معلم من می خواهم بود به من می خواهم یاد داد. او اجتناب کرده اند کودکی معلم من می خواهم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به من می خواهم یاد داد کدام ممکن است چگونه والیبال تفریحی کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنچه آرزو می کنم برسم. من می خواهم ۹ اعتقادی به حقه تفریحی دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ {در این} شرایط هستم. من می خواهم این رفتار را یاد بدست آوردم.

* در اولین تفریحی مقابل ایران شرایط به گونه ای پیش سر خورد کدام ممکن است هواداران ایرانی {به سمت} ممکن است برآمدند. حتما حس میکردی وقتی توپ به سمتت میاد تماشاچی ها خیلی جیغ میزنن؟؟

فریادهای تماشاگران ایرانی وقتی توپ می بدست آوردم هر دو به آن است ضربه می زدم هم انگیزه ام می داد. این سروصدا روی من می خواهم تأثیر عقب کشیدن نمی گذارد کاملاً برعکس انگیزه من می خواهم را برای بیشتر تفریحی کردن تا حد زیادی می تدریجی به همان اندازه روزی کدام ممکن است شرایط ایمن باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطری برای من می خواهم نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی وارد ورزشگاه نشود شکسته نشده می دهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخواهم کرد. مشکلاتی دارند

* در دومین دیدار ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لهستان در هفته چهارم لیگ جهانی، الهام بخش ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیدمحمد موسوی نزدیک بود به عوامل باریکی برسد، پس موضوع اعتراض چیست؟

موسوی اجتناب کرده اند من می خواهم حفاظت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد حرفی اجتناب کرده اند زبان ممکن است زد کدام ممکن است به نظرم عبارت خوبی نیست. اگرچه به زبان فارسی بود. این دلیل است پاسخ نماد داد. من می خواهم به موسوی اعتراض کردم. خیلی شاد شدم کدام ممکن است گیمرها لهستان هم اجتناب کرده اند من می خواهم حمایت کردند. در آن مسابقه تنها من می خواهم مقابل موسوی نبودم. خدمه، همه هواداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان لهستان علیه او بودند. ناشنوایی بخشی اجتناب کرده اند تفریحی است کدام ممکن است معمولاً در حال وقوع است. مهم اینجا است کدام ممکن است ما تفریحی شخصی را انجام دهیم.

کبک: ورید ژوگولار به دلیل لهستان متورم شده است

* برخی معتقدند فرآیند کوبیاک تحقیر خدمه هر دو شرکت کننده حریف است.

تنها هدف من می خواهم پیروزی {در این} مسابقه است. اگر خدمه سراسری ایران سطح ضعفی داشته باشد آن را حساس می کنم، حتی وقتی این نقطه ضعف به تذکر برسد، آن را انجام می دهم. تمام اقدامات من می خواهم برای شیوع هر دو تحقیر نیست، ساده برای برداشتن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بس.

واقعا ایران در لیگ جهانی برای شما ممکن است اشکال ساز بود؟

گروه ما گروه سختی بود. هدف ما این بود کدام ممکن است در تمام مسابقات پیروز شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نمی توانستیم امتیاز می خواستیم. گروه ما به همان اندازه روز آخر خاص نبود. در هر صورت ایران هم خوشایند حرکت کرده است. حریف سرسخت بود.

* اجتناب کرده اند ابتدا در نظر گرفته شده می کردید لهستان به مرحله پایانی لیگ جهانی برسد؟

اجتناب کرده اند ابتدا می خواستم لهستان را صعود کنم. هرچند خیلی دردسرساز بود. برای روسیه کدام ممکن است در آمریکا به همه خدمه ها باخت غیرقابل دستیابی بود چطور می خواستند بالا بروند؟ شرایط خیلی دردسرساز بود. آمریکا کدام ممکن است شرایط خوبی داشت، معتقد بود کدام ممکن است آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید لهستان بلند می شوند.

* از طریق آن تجهیزات گلف تفریحی می کنی؟

اکنون در هالک موسسه مالی ترکیه.

* چرا به نظر می رسد مانند است ترکیه در لیگ لهستان مرحله بالایی دارد؟

مطمئنا، لیگ قدرتمندی دارد. من می خواهم سال قبلی در کشورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در باشگاهی در گیسکارا در بلاتوف تفریحی کردم. با این حال من می خواهم امسال به ترکیه آمدم. چون در لیگ قهرمانان اروپا حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم انداز حضور در ترکیبی ۴ خدمه برتر را داشت. با این حال به کازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه باختیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعود نکردیم.

شکسته نشده مطلب

* برناردی معلم ممکن است در بیلهاتوف بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سریع او به ترکیه آمدید؟

مطمئنا این مناسب است. من می خواهم سه سال در لیگ لهستان تفریحی کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در هالک موسسه مالی هستم. برناردی علاوه بر این سرمربی هالک موسسه مالی است.

* گفتی پدرت معلم ات بود، به خاطر او والیبالیست شدی؟

پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادر بزرگترم والیبال تفریحی می کردند. پدرم هم برای من می خواهم معلم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هشت سالگی والیبال را آغاز کردم. ۹، من می خواهم عاشق تنیس بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی ۱۰ مفید بود، وقتی برای درس مطالعه به تجهیزات گلف رفتم، گفتند خیلی دیر شده است. تولید دیگری فرصتی برای بازی عکس پیدا نکردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است والیبالیست شدم.

* من می خواهم امسال پدر شدم. در نظر گرفته شده می کنی دخترت والیبال را در خانوار ات نگه دارد؟

آرزو می کنم کودک هایم تنیس باز شوند. من می خواهم تنیس را دنبال می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترجیح می دهم آنها هم تنیس تفریحی کنند. بعد از همه بازی فرزندان من می خواهم به ملت جدیدی کدام ممکن است برای همه زمانها محدوده می کنم متکی است. چون آرزو می کنم در طولانی مدت دوران تفریحی ام به کشوری گرمسیری بروم. لهستان خنک است. شاید باید اسپانیا را محدوده کنم. سعی می کنم اول به آنها تنیس یاد بدهم. تنیس بازی اولیه است کدام ممکن است من می خواهم تماشا می کنم.

کبک: ورید ژوگولار به دلیل لهستان متورم شده است

* چرا خودتان نمی توانید تنیسور شوید؟

۹ ساده به این انگیزه کدام ممکن است خودم تفریحی نکردم. به عنوان جایگزین، تنیس ورزشی همراه خود پتانسیل تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط بیشتر برای ارتقاء است. با این حال برای یک والیبالیست باز کردن قفل را انتخاب کنید و انتخاب کنید درها برای پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر شدن به ۱ شرکت کننده عالی دردسر است. به نظرم پتانسیل ها تنیس خیلی بیشتر اجتناب کرده اند والیبال است.

* با این حال توسل به شاراپووا هر دو جوکوویچ دردسرساز تر به نظر می رسد مانند است.

بعد از همه این مناسب است، با این حال برای کسب درآمد در والیبال باید در همه زمان ها یکی اجتناب کرده اند بهتر از ها باشید. با این حال در تنیس، اگر به مرحله روال برسید، همه عامل دارید: پول، درآمد، حرفه. کسب درآمد در تنیس فوق العاده دستی تر اجتناب کرده اند والیبال است.

* اجتناب کرده اند چه روزی لیگ جهانی والیبال ایران را می شناسید؟

در گذشته اجتناب کرده اند اینکه ولاسکو به ملت ممکن است بیاید من می خواهم خدمه سراسری ایران را نمی شناختم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برخورد او همه متوجه شدند کدام ممکن است چه گیمرها خوبی در ایران دارند. همراه خود خدمه ممکن است در لیگ جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمانی جهان کم کم همراه خود ایران شناخته شده شدیم. الان به جایی رسیده ایم کدام ممکن است همه می دانند ایرانی ها جزو بهتر از گیمرها دنیا هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند بیشتر اجتناب کرده اند این هم باشند. ایران در مرحله بالایی والیبال ویژه به ویژه در موجود در سالن تفریحی می تدریجی. ایران گیمرها جوانی دارد. بعد از همه خدمه ما گیمرها جوانی هم دارد با این حال شرکت کننده آزاد ما ۳۰ سال سن دارد. در نظر گرفته شده می کنم بدون در نظر گرفتن جلوتر برویم برای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لهستان بیشتر است.

* بهتر از شرکت کننده ایران کیست؟

سعید شناخته شده است.

* حدس می زدیم کدام ممکن است موسوی محدوده ممکن است نیست.

کسب اطلاعات در مورد موسوی نیست. او مدافع میانی خوبی است. با این حال حفاظت وسط {نمی تواند} توسعه تفریحی را اصلاح دهد. به نوبه شخصی، یک تفریحی مورد پسند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است توسعه تفریحی را اصلاح دهد. همه علاوه بر این موسوی در میانه جاده حفاظت بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر او را محدوده نکردم.

* بعد اجتناب کرده اند اولین تفریحی مقابل ایران به سعید معروف چه گفتی؟

با اشاره به داوری صحبت کردیم. غیرقابل قبول است کدام ممکن است تصمیم گیری {در این} مرحله را به قضاتی کدام ممکن است تخصص به سختی دارند واگذار کنیم.

کبک: ورید ژوگولار به دلیل لهستان متورم شده است

* این مناسب است کدام ممکن است ممکن است را همراه خود {یک شخصیت} کارتونی به تماس گرفتن تدی در لهستان ارزیابی می کنند؟

{نمی دانم} (می خندد) به همان اندازه به فعلی چنین چیزی نشنیده بودم.

* ایران را چگونه دیدی؟

من می خواهم به ایران بازدید نکردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فرودگاه به استراحتگاه آمدم. یکی اجتناب کرده اند همکارانم در هالک موسسه مالی کسب اطلاعات در مورد ایران اظهار داشت کدام ممکن است ایران فوق العاده شبیه ترکیه است. من می خواهم غذاهای ایرانی را خیلی ترجیح می دهم

* گفتید ایران مثل ترکیه است. ایران را هم ندیدی، دوست نداری برگردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسه بزنی؟

آره به صورت جداگانه ملت جالبی است.

۲۵۱۲۵۴