کاهش پوند پس اجتناب کرده اند زایمان، رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه 🎧


https://ift.tt/lKhV5AN

نیمه ۲: کاهش پوند پس اجتناب کرده اند زایمان، مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه 🎧 HealthifyMe HealthifyMe – راهنمای باقی مانده برای کاهش پوند، مطابقت اندام، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت مفید تر.

کاهش پوند پس اجتناب کرده اند زایمان، مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه | بازدید پشتکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حیله و تزویر کوشی

وقتی به غول پیکر‌ترین عوامل قوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غول پیکر‌ترین انگیزه‌هایتان، حتی الهام بخش‌کننده‌های خصوصی‌تان در نظر گرفته شده می‌کنید، اجتناب کرده اند {چه کسی} تحسین می‌کنید؟ شاید در نظر گرفته شده کنید کدام ممکن است مادران مظهر عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرما هستند، با این حال آنها بیش اجتناب کرده اند اینها هستند. Roshni Goveas یکی اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی است کدام ممکن است به اعتدال مادری می پردازد. مادر سه فرزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون منصفانه نمایندگی سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندرستی در بنگالورو. در همین جا داستان پیروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر است.

دختران در کل اقامت شخصی تنظیم عملکرد می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده شبیه هم بوده اند. ورزشکاری کالیفرنیایی شد، خانه‌دار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس زنی در فن‌آوری شد. بازدید روشنی این همان چیزی است که ما آن را خارق العاده می نامیم. او به ۱ سبک اقامت سرزنده اعتقاد دارد کدام ممکن است باعث افزایش وزن او پس اجتناب کرده اند باردار بودن شد کدام ممکن است در نتیجه مسائل بهزیستی شد.

گوش کنید به همان اندازه بفهمید چه چیزی او را وادار کرده مسیری را در مخالفت با همه احتمال‌ها تحمیل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه با در این زمان شناخته شده به عنوان رئیس بایستد.

کل که دارند چه اجتناب کرده اند تذکر روانشناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه اجتناب کرده اند تذکر احساسی چه حسی داشت؟

اجتناب کرده اند تذکر عاطفی، چمدان بزرگی بود، از اجتناب کرده اند {کسی که} قبلاً بیش از حد بازی می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها فوق العاده بیش سرزنده بود، مشابه با ممکن است. ممکن است نتوانستم کارهای اساسی مشابه با این مرحله را در اقامت ام انجام دهم کدام ممکن است منصفانه روز انتخاب بدست آوردم به آن است برسم. روی تردمیل قرار بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز به امتحان شده برای کاهش پوند کردم. بعد اجتناب کرده اند دویدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهسته دویدن برای حدود منصفانه دقیقه، نتوانستم – تردمیل را خاموش کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی تردمیل نشستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریه کردم.

می‌خواستم بپرسم، می‌دانی، ردیابی احتمالاً انجام دادی، این اندیشه کدام ممکن است باید همه عامل را متعادل کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان منصفانه مادر، شناخته شده به عنوان کارمند منصفانه نمایندگی. حتی شناخته شده به عنوان منصفانه دوست در اقامت تان، چگونه توانستید همه چیزهایی را کدام ممکن است {در این} مدت در جاری بروز بود مدیریت کنید؟

“منصفانه مانترا، زود بیدار شو. مناسب است؟ باشی به آن است ۲ هر دو سه ساعت اضافی برای خودت خواستن داری. منظورم اینجا است کدام ممکن است باید در بقیه روز چیزهای زیادی را فتح کنی. ممکن است میل می دهم. ممکن است بی رحم میل می دهم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تنها راه است. ممکن است. باید کاری را بشکنم کدام ممکن است آن روز باید آن را تمام کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار بی فایده ای است.”

پس اجتناب کرده اند نیمه دوم: کاهش پوند، رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه پس اجتناب کرده اند زایمان اولین بار در HealthifyMe به نظر می رسد شد.

اجتناب کرده اند HealthifyMe https://ift.tt/C5bysKEرژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/