کانون اندیشه مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموزان تحمیل شد


به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) اجتناب کرده اند دانشکده شهید بهشتی، علیرضا طالب پور همراه خود حاضر گزارشی اجتناب کرده اند کار کردن این معاونت در سال ۱۴۰۰، افزود: وی ۳۷۶ کارگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاصله آموزشی، ۶۸۸ سخنرانی، نشست، میزگرد، سمینارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگوهای تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ جشن سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید موارد، ۶ جشنواره را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردهمایی، چاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه هفت کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروشور، ۳۰ مستند زیبایی شناختی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی به حاضر درآمد، ۱۱۹ شماره نشریه صادر شد، ۴۹ مسابقه در چارچوب ورزش های این مسئله در سال ۱۴۰۰ گفتن شد.

دانشکده شهید بهشتی دارای ۷۵ صفحه بحث آموزشی دانشجویی است
قائم مقام دانشکده شهید بهشتی همراه خود ردیابی به انواع صفحه بحث های آموزشی این دانشکده به تشریح ورزش این صفحه بحث ها در سال ۱۴۰۰ تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اکنون دانشکده شهید بهشتی دارای ۷۵ صفحه بحث آموزشی دانشجویی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۵۰ صفحه بحث سرزنده هستند.

وی خاطرنشان کرد: صفحه بحث های آموزشی دانشجویی تشکل های آموزشی هستند کدام ممکن است برای هر موضوع تحصیلی طبق ضوابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات مربوطه می توان تشکیل داد. در سال ۱۴۰۰ شمسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به محدودیت‌های ناشی اجتناب کرده اند شیوع ویروس کرونا، ورزش این صفحه بحث‌ها همراه خود برگزاری ۲۱۸ کارگاه آموزشی، ۳۳ مونتاژ آموزشی، ۵۰ فاصله آموزشی، ۱۰ مسابقه آموزشی، در مرحله مطلوبی پیگیری شد. جشنواره سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه سمینار. را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردهمایی های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های آنها: ۷۵ نشست هم اندیشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث در بخش «گفتگوی تخصصی»، ۳۶۲ مونتاژ سخنرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزگرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵ نشست در قالب نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر توسط صفحه بحث های آموزشی دانشکده برگزار شد.

طالبور همراه خود برشمردن خواص مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکل های سیاسی دانشکده در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: اداره امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکل های سیاسی اجتناب کرده اند ۲ بخش امکانات زیبایی شناختی، هنری، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکل های سیاسی {تشکیل شده است} کدام ممکن است در جاری حاضر ۱۷ وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ گروه در دانشکده سرزنده هستند. گروه اسلامی، گروه اسلامی لیبرال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه اسلامی برای اتحاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج دانشجویان، ۴ گروه آموزشی سرزنده در سال ۱۲۰۰ هستند کدام ممکن است ۱۲ کرسی آزاداندیشی، ۵۱ نشست را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزگرد برگزار کردند.

۱۴۰ نشریه دارای مجوز ورزش در دانشکده شهید بهشتی
وی دانستن درباره کار کردن نشریات دانشجویی افزود: در جاری حاضر ۱۴۰ نشریه دارای مجوز در دانشکده شهید بهشتی موجود است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۷۰ نشریه آشکار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۵ شماره آشکار کرده است. هر گروه دانشجویی هر دو حقوقی ممکن است همراه خود رعایت مقررات نشریات دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، برای اکتسابی مجوز سازماندهی روزنامه اقدام تنبل.

طالب پور دانستن درباره ورزش های وسط ارتقای سود های داده ها آموزی (فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر) اظهار داشت: این وسط همراه خود مانترا «هر داده ها آموز یک استعداد» در سال ۱۴۰۰ همراه خود حضور ۳۵۰ دانش آموز، ۲۰ کارگاه، ۳ نشست تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵. مسابقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشنواره ای کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۱۲۰ کارآموز سودآور به کسب نمرات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر شدند.

معاون آموزشی دانشکده شهید بهشتی همراه خود ردیابی به پیام انتقادی اداره امور شاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگر افزود: سه مونتاژ برگزیده شده ستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل ۱۵۸ پرونده برگزار شد، نهمین گردهمایی گروه شاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام اجتناب کرده اند ۲۸ شهید. شهدای بخش های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت نفر اجتناب کرده اند کارگران بخش های پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی، انتشارات کتاب «اجتناب کرده اند بهشت ​​به همان اندازه بهشت». برگزاری مسابقه ای در بستر اینستاگرام برای رویدادهای تقویمی مختلف برای اکران فیلم «منصور» به رویداد سالروز بیانیه سوگند خورده الستاری در قالب دومین جشنواره سراسری داده ها آموزی «خون سیاواس» کدام ممکن است در ششمین جشنواره کشوری قهرمانی ملت ایثارگری همراه خود مشارکت وزارت علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، وزارت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده آزاد اسلامی اجتناب کرده اند مهمترین ورزش های این محل کار بود.

بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰۰ نفر اجتناب کرده اند ارائه دهندگان روانشناختی وسط توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش اجتماعی بهره مند شدند
طالب، وسط توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش اجتماعی را یکی اجتناب کرده اند واحدهای مهم کارگزار زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این وسط برای ادغام کردن ۲ بخش «توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان روان‌شناختی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «آموزش اجتماعی» است کدام ممکن است مجموعه‌ای اجتناب کرده اند ارائه دهندگان روان‌شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان‌شناختی را حاضر می‌تنبل. توصیه. در سال ۱۴۰۰ شمسی بیش اجتناب کرده اند سه هزار نفر اجتناب کرده اند ارائه دهندگان روانشناختی این وسط بهره مند شدند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی حدود ۲۱ کارگاه، سه نشست تخصصی کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷ شماره پادکست، بروشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهنامه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاس ها بازخورد آموزشی، توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری پیگیری شد.

معاون زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی دانشکده شهید بهشتی ابراز امیدواری کرد: در سال ۱۴۰۱ ضمن بهبود ورزش های مذکور همراه خود حمایت دانشجویان، اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران دانشکده، معاونت آموزشی دانشکده راهی پیدا کند ساختار های جدیدی را طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا تنبل. این سیستم در ۴ بخش فناوری، محتوا، استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه.ب
۸