کاشت برنج توسط معاون وزیر جهاد کشاورزی در آیین های کشاورزی مکانیزه + فیلم


خبرگزاری فارس گزارش داد کدام ممکن است علی رضا مهاجر معاون وزیر جهاد کشاورزی در نخستین مراسم کاشت خودکار برنج ملت در آمل غرق شد. رضا حاجی پور مشاور افراد آمل در مجلس شورای اسلامی نیز در غرس تعدادی از نهال وی را همراهی کرد. تحمل عنوان؛ مهاجری اجتناب کرده اند یک خانوار عظیم کشاورز در شمال ملت.
این را برای صفحه اول سریع دهید