کارشناس: گنبد مسجد عباسی باید بازسازی شود.
حجم و کیفیت مداخلات عباسی جامع در گنبد کلیسای جامع کوتایسی که به کلیسای جامع باگراتی در گرجستان نیز معروف است، شهرت جهانی دارد.