چگونه منصفانه سرعت دویدن خوشایند پیدا کنید (مثلاً سرعتی کدام ممکن است می توانید محافظت کنید هر دو مسابقه دهید!)


سرعت دویدن خوشایند چیست؟ چگونه سرعت شخصی را در حین دویدن مدیریت می کنید به همان اندازه در یک واحد دویدن تمدید شده تمرینی همراه خود دیوار تصادف نکنید هر دو تخلیه نشوید؟!

پست چگونه منصفانه سرعت دویدن خوشایند پیدا کنیم (هر سرعتی کدام ممکن است می توانید محافظت کنید هر دو مسابقه دهید!) اولین بار در RunToTheFinish به نظر می رسد شد.

اجتناب کرده اند RunToTheFinish https://ift.tt/LZ4PJQhرژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/