چگونه مستاجران می توانند از افزایش اجاره بها شکایت کنند؟


شکایت از افزایش اجاره بها؛

وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: شکایت از میزان افزایش اجاره بها بر اساس مجوز اعلام شده در سامانه ۱۲۴ قابل ثبت است.

تحریم های دولتی در مورد این شکایات همچنان اعمال می شود و واحدهایی در سامانه های وزارت راه و شهرسازی شناسایی می شوند که مصوبه افزایش اجاره بها را رعایت نکنند.

وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان های نظارتی از بازرسی های برنامه ریزی شده یا سرزده در سراسر کشور برای تنظیم بازار مسکن و اجاره بها استفاده می کند.