چگونه به بلیط های رانندگی خطا اعتراض می کنید؟


رئیس پلیس راهور ذکر شد: بیانیه خلافی خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه تصویر دوربین در اپلیکیشن ‘پلیس من می خواهم’ امکان پذیر است.

به گزارش «پرشین خودرو»، رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان خانه خودروها اگر مدعی شوند به هیچ وجه تخلفی را کدام ممکن است در نتیجه جریمه شده است مرتکب نشده اند هر دو به هیچ وجه به محل کشتی پیامک جریمه اجتناب کرده اند سوی آنها نرفته اند، گاهی همراه خود جریمه مواجه می شوند. ۹ نمایندگی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ بازدید کرد.

پیگیری تعمیر این تخلفات نیز متأسفانه درهم آمدن است زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی فوق العاده پر زحمتی است کدام ممکن است بعد از همه باعث می‌شود متعدد اجتناب کرده اند {افرادی که} {در این} گونه جرایم مجرم شناخته می‌شوند اجتناب کرده اند افزایش جریمه‌های جنحه‌ای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر جریمه خودداری کنند.

بیان نشده نماند کدام ممکن است اعمال قطعی جریمه رانندگی منوط به کشتی ۲ پیامک به صاحب خودرو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به کشتی کننده مالک دلالت بر آن دارد جریمه قطعی شده است با این حال در متعدد اجتناب کرده اند اشیا پیامک کشتی نمی شود. توسط سیستم پلیس به صاحبان خودرو!

{برای بسیاری} اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی محتوای متنی اول کشتی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنند کدام ممکن است محتوای متنی اول جریمه است در صورتی کدام ممکن است محتوای متنی اول چون آن است آموزش داده شده است شد جریمه آخرین نباشد، بعد از همه بعد اجتناب کرده اند محتوای متنی دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریمه آخرین راهی برای اعتراض موجود است. باز است.

سردار سید کمال هادین فر {در این} خصوص ذکر شد. رئیس پلیس راهور همراه خود رد خطاها سامانه ها در بحث جریمه ذکر شد: عده ای به ما مراجعه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گویند مثلاً در شیراز جریمه شدند، اگر اصلا نبودند اینها بحث است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگان. ممکن است به این گونه جرایم اعتراض تنبل.

وی خاطرنشان کرد: معترض هم اکنون ممکن است همراه خود برای مشاوره امکانات اجرای احکام هر دو کمیته های تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفحص در راهور، تصویر خودروی جریمه شده را شناخته شده به عنوان مثال در بزرگراه بیانیه تنبل.

این مقام انتظامی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است پیگیری جرایم متخلف درهم آمدن است زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید ارزش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس چه راهکاری برای تسهیل تعقیب جرایم متخلف با بیرون اتلاف وقت برای ساکنان دارد، ذکر شد: اکنون می توان بیانیه کرد. تخلف اجتناب کرده اند خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخیل و پیش بینی تصویر دوربین در این سیستم پلیس من می خواهم.