{چه کسی} چانکیلو مرموز را مونتاژ؟ موجودات انسانی هر دو موجودات فضایی! – خبری نیست


برج‌های چانکیلو به قدری همراه خود دقت قرار گرفته‌اند کدام ممکن است وقتی تماشاگر در عوامل مشخصی زیر تپه‌ها می‌ایستد، تنها بر مقدمه طلوع هر دو شب خورشید می‌تواند زمان سال را در ۲ هر دو سه روز پیش‌سوراخ بینی تنبل. سطح رصدی رو به غرب روی تپه ها – این ساختار رصدخانه است – شناخته شده به عنوان شب خورشید استفاده تبدیل می شود.

به گزارش نابه خبر، سنتی شناسان بر این باورند کدام ممکن است این بنا کدام ممکن است برج های شانکیلو عنوان دارد، عجیب و غریب ترین رصدخانه عکس ولتایی در قاره آمریکا است کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۲۳۰۰ سال قدمت دارد، با این حال ادامه دارد خاص نیست {چه کسی} آن را ساخته است.
مدت ها در گذشته اجتناب کرده اند به امکانات رسیدن تمدن اینکاها در پرو امروزی در آمریکای جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن پرستش خدای خورشید، تمدن ناشناخته ای آغاز به جمع کردن سازه ای پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرموز کرد کدام ممکن است مشاوران معتقدند می توان آن را «عجیب و غریب ترین رصدخانه عکس ولتایی در آمریکا» نامید. با این حال متأسفانه این تمدن اثری باقی نگذاشته {است تا} روزی کدام ممکن است بدانیم این مهندسان باستانی چه کسانی بودند.

این تأثیر باستانی کدام ممکن است به تماس گرفتن Chankillo شناخته تبدیل می شود، اگرچه به قدمت وضعیت هایی مشابه با استون هنج نیست، با این حال توسط مشاوران شناخته شده به عنوان خوب “شاهکار نابغه مبتکر” شناخته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصه های منحصر به شخص خاص دارد کدام ممکن است در هیچ کجای دنیا کشف شد نمی شود. این شاهکار مهندسی {به دلیل} قدمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه عدم وجود هیچ اثبات عکس اجتناب کرده اند سوی سازندگانش اکنون محل بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدل های زیادی است. چگونه قابل دستیابی است اثری همراه خود این عظمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیدگی، بعد از همه خالقانی داشته باشد کدام ممکن است تولید دیگری اثری اجتناب کرده اند شخصی باقی نگذاشته باشند؟

این وضعیت باستانی کدام ممکن است در صحرای ساحلی پرو قرار دارد، دارای ردیفی اجتناب کرده اند ۱۳ برج سنگی است کدام ممکن است همراه با هم افق تپه ای را اجتناب کرده اند شمال به جنوب، مشابه با لبخندی دندانه دار آرم می دهند. جدای اجتناب کرده اند این بنای شگفت انگیز کدام ممکن است به برج ۱۳ شناخته شده است، ویرانه های رصدخانه برای ادغام کردن مجموعه سه دیواری بالای تپه به تماس گرفتن معبد مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ مجموعه ساختمان به تماس گرفتن رصدخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط اجرایی است. سنتی شناسان بر این باورند کدام ممکن است این محوطه کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۲۳۰۰ سال پیش پایان دادن شد، در قرن اول پس اجتناب کرده اند میلاد به طور درست متروک شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای صدها سال برای مسافران خوب رمز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلید باقی ماند. تنها روزی کدام ممکن است کاوش های مناسب در اواخر قرن {بیست و یکم} تحریک کردن شد، سنتی شناسان این ساختمان را اختراع کردند.

(تصاویر) انسان یا بیگانگان؛  چه کسی چانکیلو مرموز را ساخت؟

در برابر این توجه انداز بیابانی در روز روشن، سازه های سنگی بالای تپه همراه خود قله حدود ۳۰۰ متر (۹۸۰ فوت) چندان دیدنی به تذکر نمی رسند، با این حال در سپیده دم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شب، داستان متفاوتی را روایت می کنند. هنگامی کدام ممکن است خورشید اجتناب کرده اند شرق طلوع می تنبل، توپی اجتناب کرده اند آفتاب در جایی در طولانی کردن مجموعه صورت های فلکی به نظر می رسد تبدیل می شود. همراه خود تحویل داد سال مکان طلوع خورشید نیز تنظیم می تنبل، گویی آفتاب افق دندانه های ساختمان یکی یکی خاموش تبدیل می شود. شناخته شده به عنوان مثال، در انقلاب تابستانی، طلوع خورشید در انتهای سمت راست زودیاک به نظر می رسد تبدیل می شود. در زمان انقلاب زمستانی، طلوع خورشید در انتهای سمت چپ برج است.

برج‌های چانکیلو به قدری همراه خود دقت قرار گرفته‌اند کدام ممکن است وقتی تماشاگر در عوامل مشخصی زیر تپه‌ها می‌ایستد، تنها بر مقدمه طلوع هر دو شب خورشید می‌تواند زمان سال را در ۲ هر دو سه روز پیش‌سوراخ بینی تنبل. سطح رصدی رو به غرب روی تپه ها – این ساختار رصدخانه است – شناخته شده به عنوان شب خورشید استفاده تبدیل می شود. در سطح شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرقی تنها ساختار سنگی ناتمام اتاق که همچنان ادامه دارد، با این حال در مکانی متقارن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند طلوع خورشید قرار دارد. شناخته شده به عنوان مثال، اعتدال بهاری برای ماه سپتامبر روزی رئوس مطالب تبدیل می شود کدام ممکن است خورشید بین صورت فلکی ششم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتم شب می تنبل، چون آن است در تعیین کنید زیر آرم داده شده است.

(تصاویر) انسان یا بیگانگان؛  چه کسی چانکیلو مرموز را ساخت؟

خاص کردن تمدن باستانی کدام ممکن است این رصدخانه عکس ولتایی را ساخته سخت است، با این حال سنتی شناسان می گویند کدام ممکن است باید یکی اجتناب کرده اند عجیب و غریب ترین سنت ها در قاره آمریکا بوده باشد. به معنای واقعی کلمه هستند این سنت بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰۰ سال در گذشته اجتناب کرده اند سنت اینکاها کدام ممکن است در نجوم نیز پیشرفت کرده بود وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانست چنین ساختار عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده ای را بسازد. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است ویرانه های Chankillo منسوب به این تمدن در صحرای ساحلی بین رودخانه Casma را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه Sechin در پرو قرار دارد، سازندگان بی نظیر اکنون برای سنتی شناسان شناخته شده به عنوان سنت Casma-Sechin شناخته می شوند.

(تصاویر) انسان یا بیگانگان؛  چه کسی چانکیلو مرموز را ساخت؟

دانشمندان می گویند شاید این تمدن خورشید را مشابه با اینکاها فرم خدای عظیم می دانست. پله های منتهی به هر برج از نزدیک آرم می دهد کدام ممکن است این وضعیت روزی برای مراسم مذهبی استفاده می شده است. بر مقدمه کاوش های سنتی شناسی، احتمال {می رود} کدام ممکن است این رصدخانه بین ۵۰۰ به همان اندازه ۲۰۰ سال در گذشته اجتناب کرده اند میلاد نوسازی شده باشد. سپس بنا به دلایلی این موقعیت یابی رها شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برج ها ویران شدند. سنتی شناسان می گویند کدام ممکن است این ساختمان ها در دوران شکوفایی شخصی در رنگ های زرد، اخرایی هر دو سفید بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود به تصویر کشیدن های دیواری هر دو تأثیر انگشت زینت شدند. همراه خود این جاری، اگرچه این تزیینات تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهموار شد، با این حال بقایای این برج‌های سنگی همچنان روزهای سال را همراه خود ثابت بودن سند می‌کنند. اکنون امتحان شده‌های حفاظتی {برای حفظ} دقت این تقویم باستانی در جاری انجام است.

(تصاویر) انسان یا بیگانگان؛  چه کسی چانکیلو مرموز را ساخت؟

در سال ۲۰۲۱، موقعیت یابی سنتی شناسی Chankillo {به دلیل} طراحی عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادراک نسبت به دنیای جوامع باستانی، به طور مناسب در فهرست میراث جهانی یونسکو سند شد. یونسکو در ادعا‌ای ادعا کرد: «برخلاف هم‌ترازی ساختار خوب هدف نجومی کدام ممکن است در متعدد اجتناب کرده اند وضعیت‌های سنتی‌شناسی {در سراسر} جهان کشف شد می‌شود، صورت‌های فلکی تمام قوس‌های طلوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید شب خورشید سالانه را همراه خود ملاحظه به ۲ دیدگاه مشخص، محافظت می‌دهند.» یکی اجتناب کرده اند آنها ادامه دارد به خوانایی در بالا دیده شده است. متعاقباً رصدخانه عکس ولتایی Chankillo شهادت دادن بر بالا رشد تاریخی تمدید شده ورزش های نجومی در دره Casma است.

تأمین: Sciencealert