چرا موز {در خانه} خیلی زود بی رنگ تبدیل می شود: چرا موز برای عجله سیاه تبدیل می شود؟


دلیل فساد زودرس موز در خانه

من می خواهم معاصر میوه را اجتناب کرده اند میوه فروشی خریدم. انتخاب بدست آوردم به همان اندازه ۲ سه روز بلند مدت {در خانه} میوه بخورم، متعاقباً میوه زیادی خریدم. با این حال عالی دقیقه استقامت کنید! من می خواهم خودم همه وقت اشکال داشتم اگر بازدید کننده دارید، می توانید میوه ای را کدام ممکن است ۲ هر دو سه روز مانده است انواع کنید. اجتناب کرده اند طرفی {به دلیل} مشغله کاری نمی توانید در شبیه به روز اوقات خوبی داشته باشید! راه رفع چیست؟ میوه هایی کدام ممکن است می کسب به ابعاد روز اول معاصر به تذکر نمی رسند. علاوه بر این این، رنگ آنها کدر تبدیل می شود! چگونه میوه های معاصر در مدت کوتاهی سیاه می شوند؟ علاوه بر این این، چرا پس اجتناب کرده اند ورود برای مقابله با ما به طور غیر منتظره رنگ شخصی را اجتناب کرده اند انگشت می دهند؟ خبرنامه الکترونیکی درست در این لحظه همراه خود ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاله ای همراه خود عنوان «چرا موز {در خانه} ناسالم تبدیل می شود» است. به همان اندازه بالا مقاله همراه خود ما در کنار باشید.

دلیل فساد زودرس موز در خانه

اصولاً بیاموزید: موز، میوه ضد مالیخولیا: ۶ بهتر از خواص موز برای بهزیستی عمومی

چرا موز: چرا موز برای عجله {در خانه} بی رنگ تبدیل می شود؟

متأسفانه، این دیدگاه بیشتر اوقات باعث تبدیل می شود کدام ممکن است وقتی زمان آغاز عالی چالش فرا می رسد، بافت سردرگمی کنیم. این میوه پس اجتناب کرده اند ۲ روز کسب بلافاصله سیاه تبدیل می شود. ویژه به ویژه موز یکی اجتناب کرده اند میوه هایی است کدام ممکن است فوری ترین بی رنگ شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیره شدن را دارد. متنوع اجتناب کرده اند میوه های تیره {به دلیل} اصلاح در ترکیبات آنزیمی به تماس گرفتن فنل تحمیل می شوند. با این حال این تنها هدف نیست. چون آن است موز اجتناب کرده اند سرزمین های در اطراف به انگشت ما می رسد، این آنزیم ها بالقوه است اصلاح کنند. با این حال اینطور نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنزیم ها اصلاح نمی کنند، از بازدید موز آن چیزی نیست کدام ممکن است ما در نظر گرفته شده می کردیم.

دلیل فساد زودرس موز در خانه

اصولاً بیاموزید: همراه خود کشف کردن خواص خارق العاده منافذ و پوست موز، آن را در اطراف نریزید!

بازدید موز

موزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند اکوادور وارد ملت ما تبدیل می شود پس اجتناب کرده اند مدت تمدید شده حداقل ۲۰-۲۵ روزه وارد ملت ما نمی شود اما علاوه بر این در طول کوتاهی شبیه عالی هفته وارد ملت ما تبدیل می شود. هدف تیره نشدن آن {در این} استراتژی اینجا است کدام ممکن است وقتی بی تجربه باقی {می ماند}، اجتناب کرده اند شاخه کنار تبدیل می شود. یعنی ادامه دارد نیامده اند. این راه معمولا برای سوئیچ میوه به محل قرارگیری های در اطراف استفاده تبدیل می شود. مسئله تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است موز در کل پرواز آفتاب خورشید را بدست آمده نمی شود. با این حال به محض اینکه موز کشف نشده آفتاب خورشید قرار خواهد گرفت، آغاز به اصلاح می تنبل.

اصولاً بیاموزید: ۵ گیاه برتر برای افزایش کار کردن ذهن، افزایش هدف اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظه!

چگونه اجتناب کرده اند سیاه شدن موز جلوگیری کنیم؟

برای جلوگیری اجتناب کرده اند لک شدن فوری موز، آن را نباید در یخچال قرار داد.

اجتناب کرده اند موز به سمت آفتاب خورشید دفاع کردن کنید.

ساقه ها را همراه خود فویل قلع هر دو فیلم پنیری بپیچید. به این انجمن اجتناب کرده اند ورود هوا به موجود در موز جلوگیری می کنید.

دلیل فساد زودرس موز در خانه