چرا ایران در جاری رشد نیست؟!
فهرست ۲ سهم دانشمندان برتر جهان کدام ممکن است سال قبلی توسط پلاس وان چاپ شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد استقبال دانشکده های خانه قرار گرفت، تعداد زیادی ایرانی را برای ادغام کردن می شد کدام ممکن است هیچ کدام در زمینه های بشردوستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی کار {نمی کردند}.