پیش بینی دنیا پس اجتناب کرده اند مبارزه اوکراین/ عقب نشینی پوتین؟ – خبری نیست


جهان بلند مدت اصولاً به دوقطبی دقیق نزدیک ممکن است به همان اندازه به چندقطبی معیوب، همراه خود روسیه کدام ممکن است عملکرد همکار کودک نوپا چین را تفریحی می تنبل (شریکی کدام ممکن است پویایی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش استراتژیک بلندمدت بالقوه است کاهش یابد). این کمکی نخواهد کرد کدام ممکن است تصویر پکن خیلی نزدیک به نابودی اوکراین توسط روسیه باشد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو بالقوه است به حمایت بیشتری خواستن داشته باشد، از اقتصاد روسیه در جاری فروپاشی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باند آن در جاری پیر شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش است.

مبارزه اوکراین متنوع اجتناب کرده اند تحلیلگران را بر آن داشته به همان اندازه مدعی شوند کدام ممکن است جهان در جاری دریافت پذیرش در مرحله جدیدی است. همراه خود این جاری، بحث با اشاره به اینکه این اصلاحات در نظام بین‌الملل چقدر کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود چه کیفیتی هستند، بحث برانگیز است.
استفان والت، ایده‌پرداز ستاره فیلم جهان، یادداشتی در فارین پالیسی همراه خود عنوان «مبارزه اوکراین همه عامل را اصلاح نمی‌دهد» چاپ شده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دیدگاه را کدام ممکن است مبارزه «همه عامل را اصلاح می‌دهد» رد کرد. این مبارزه بالا آخرین دوران تک قطبی آمریکا را نماد می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان را به حالتی برمی‌گرداند کدام ممکن است بهتر از توضیح دادن آن شناخته شده به عنوان واقع‌گرایی است.

این متن در ۲ نیمه تفسیر شده است کدام ممکن است نیمه اول آن قبلاً همراه خود عنوان «والت پیامدهای مبارزه اوکراین را برای جهان پیش سوراخ بینی کرد» چاپ شده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایانی آن متعاقباً چاپ شده تبدیل می شود:

طبق همان قدیمی، این ما را به مکان می برد؟ به قول Talking Heads، “چون آن است در همه زمان ها بوده، چون آن است در همه زمان ها {بوده است}.”

اهمیت توانایی دردسرساز
اول، این جهانی است کدام ممکن است در آن توانایی دردسرساز ادامه دارد اهمیت دارد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون یک بار دیگر یادآوری تبدیل می شود. اگر روسیه سودآور شد استان‌های دونتسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوهانسک را همراه خود منصفانه پل زمینی به کریمه مخلوط کردن تنبل، به {این دلیل است} کدام ممکن است نیروهای نیروی دریایی این ملت علی‌رغم محاسبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات خطا زودتر شخصی، {در این} کار سودآور خواهند بود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اوکراین تمام هر دو اصولاً قلمرو سابق شخصی را محافظت می تنبل، {به دلیل} توانایی سختی است کدام ممکن است شهروندانش (در کنار همراه خود کمک های خارجی فراوان) برای همسایه بهتر شخصی استفاده کردند.

اگر «قوانین ضداشغال» به همان اندازه این حد ترجیح شد، به این علت نبود کدام ممکن است پوتین به سرعت به یاد آورد کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند هنجارها پیروی کرد، اما علاوه بر این به این علت بود کدام ممکن است مخلوط کردن ناسیونالیسم اوکراینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلاح‌های مؤثر علیه مسکو بیش اجتناب کرده اند آن عظیم بود کدام ممکن است غیرقابل رفتن باشد. {به آرامی}

استیون والت

بازار حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش مهمتر!
دوم، بار تولید دیگری به جهان یادآوری تبدیل می شود کدام ممکن است وابستگی متقابل مالی با بیرون خطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش نیست. در واقع بازارها مهم هستند، با این حال پوشش مهمتر است. پیوستن جهان اجتناب کرده اند طریق خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ، زنجیره های تامین پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سویه ها لوله سوخت مزایای فوق العاده زیادی به در کنار داشته است، با این حال روابط نزدیک مالی مانعی آهنین برای نبرد نیست، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این پیوندها اجتناب کرده اند بین برود، وابستگی به دیگران ممکن است ناشی اجتناب کرده اند درد دقیق باشد. به ۱ ویروس مضر هر دو اجتناب کرده اند طریق سوراخ ژئوپلیتیکی.

همراه خود امتحان کنید بلند مدت، اکثر مقامات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ها برخی اجتناب کرده اند اثربخشی مالی را مبتلا افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشش می کنند. در هر مورد دیگر، انبساط مالی کمتر {خواهد بود}، با این حال شوک های مخرب کمتری رخ می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارها کمتر به سمت فشارهای مالی حساس خواهند بود. وقتی ملت ها باید بین ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد یکی را انواع کنند، اکثر ملت ها اولی را انواع می کنند.

کاهش نسبی دستاوردهای پوتین
سوم، حتی وقتی روسیه دستاوردهای محدودی در دونباس داشته باشد، مبارزه کاهش نسبی این جنبه های مثبت را تسریع خواهد کرد. پوتین بالقوه است مانع اجتناب کرده اند بخشی از اوکراین به ناتو شود، با این حال پیامدهای بلندمدت این دستاورد تنها وضعیت روسیه را از طریق شدیدتر خواهد کرد.

به همان اندازه روزی کدام ممکن است پرده آهنین جدید فاش نشود، کودکان آسیب پذیر روسیه به توقف ملت یکپارچه خواهند داد. درآمدهای مقامات در جاری کاهش است از کشورهای بیشتری اجتناب کرده اند نفت، سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زغال سنگ روسیه صرف تذکر می کنند. اوکراین به حرکت مالی {به سمت} اروپا – روندی کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند مبارزه بود – یکپارچه خواهد داد.

دنیای دوقطبی بلند مدت
اگر پوتین در اوکراین به “پیروزی” انگشت یابد – کدام ممکن است تحت هیچ شرایطی قطعی نیست – منصفانه پیروزی پرهزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه باخت {خواهد بود}. دیکتاتوری روسیه بالقوه است ایمن تر باشد، با این حال کمتر کارآمد است.

جهان بلند مدت اصولاً به دوقطبی دقیق نزدیک ممکن است به همان اندازه به چندقطبی معیوب، همراه خود روسیه کدام ممکن است عملکرد همکار کودک نوپا چین را تفریحی می تنبل (شریکی کدام ممکن است پویایی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش استراتژیک بلندمدت بالقوه است کاهش یابد). این کمکی نخواهد کرد کدام ممکن است تصویر پکن خیلی نزدیک به نابودی اوکراین توسط روسیه باشد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو بالقوه است به حمایت بیشتری خواستن داشته باشد، از اقتصاد روسیه در جاری فروپاشی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باند آن در جاری پیر شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش است.

اصل کار جدید
بلند مدت در جاری مقدمه ۹ منصفانه “رژیم لیبرال” همراه خود محوریت آمریکا {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ “رژیم استبدادی” همراه خود محوریت چین. به عنوان جایگزین، هر منصفانه اجتناب کرده اند این ۲ ابرقدرت، زیرمجموعه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم‌های تکیه کن را هدایت می‌کنند کدام ممکن است برای ادغام کردن کشورهایی است کدام ممکن است خوب ارزش‌های مشابهی دارند هر دو چاره‌ای جز بخشی از به ۱ طرف هر دو طرف تولید دیگری ندارند.

خطا نکنید: واشنگتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پکن هر ۲ پیش بینی ثابت بودن زیادی اجتناب کرده اند برخی اجتناب کرده اند متحدان شخصی دارند. پیش بینی می‌رود کدام ممکن است شاهد سوراخ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلافات بیشتری در فضای دیجیتال باشیم، از ملت ها انتخاب می‌گیرند کدام ممکن است کدام استانداردهای فنی غالب شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای دیجیتال به طور منظم پایین دیوارهای شومینه، پادمان‌ها، استانداردهای حریم شخصی ناسازگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر محدودیت‌ها قطع می‌شود.

احیای رئالیسم
ما به پیشرفته بازگشته‌ایم کدام ممکن است به بهتر از وجه توسط رئالیسم توضیح دادن می‌شود، جهانی کدام ممکن است در آن توانایی‌های عظیم برای توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد اصولاً همراه خود هم رقبا می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران به همان اندازه حد امکان شخصی را همراه خود هم تطبیق می‌دهند.

با این حال چون آن است پاسخ جهانی اوکراین نماد می دهد، متنوع اجتناب کرده اند ملت ها – به طور قابل توجهی در جنوب – به سمت فشار برای انواع طرف از دوام خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می کنند اجتناب کرده اند نبرد هایی کدام ممکن است مستقیماً در آن دخالت ندارند، اجتناب کنند. برخی اجتناب کرده اند آنها همراه خود تفریحی مقابل آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین سعی در کسب درآمد اصولاً خواهند داشت. این موضع بازگشت به اینجا است کدام ممکن است امتحان شده برای لنگر انداختن پوشش خارجی آمریکا بر دوگانگی از حداکثر «دموکراسی در برابر این استبداد» منصفانه اصل کار شکست خورده است. شبیه قبلی، موفقیت درهم آمدن است همکاری همراه خود شرکای همفکر در صورت امکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کشورهایی است کدام ممکن است در صورت لزوم همراه خود خوب ارزش‌های آمریکایی مشترک نیستند.

متأسفانه، بدست آوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت همکاری بین توانایی های عظیم، حتی روزی کدام ممکن است چیز خوب در مورد آنها به همان اندازه حدی همسو باشد، فوق العاده دشوارتر {خواهد بود}.

این ممکن است به طور فزاینده مهمترین نتیجه این مبارزه ناگوار با این حال خانه باشد: بهانه ای برای توانایی های عظیم لوازم به همان اندازه خطر کمتر قریب الوقوع با این حال قابل توجه تر تسریع اصلاحات اقلیمی را نادیده بگیرند. مقابله همراه خود اصلاحات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری درهم آمدن است فداکاری همه توانایی‌های عظیم است، با این حال روزی کدام ممکن است درگیر توازن توانایی در سیاره هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایلی به ترک اصولاً به رقبای شخصی ندارند، کمتر حاضر به امتحان کردن این هستند.

ما به پیشرفته بازگشته‌ایم کدام ممکن است به بهتر از تعیین کنید توسط رئالیسم توضیح دادن می‌شود، جهانی کدام ممکن است در آن توانایی‌های عظیم برای توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد رقبا می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران به همان اندازه آنجا کدام ممکن است بالقوه است شخصی را همراه خود هم سازگار می‌کنند. چون آن است رابرت کاگان اجتناب کرده اند ما تمایل دارد ادراک کنیم، جنگل “یک بار دیگر انبساط نمی شود”. با این حال واقعاً ناپدید نشد، حتی روزی کدام ممکن است آمریکا بهترین حیوان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را فریب داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده کرد کدام ممکن است می‌تواند همه حیوانات تولید دیگری را مجبور تنبل هر طور کدام ممکن است دوست دارند رفتار کنند. این اندیشه راضی کننده ای نیست، با این حال پیشرفته کدام ممکن است رئالیسم به تصویر می کشد، پیشرفته پر جنب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوش نیست.