پیام تصمیم ظریف – ثنا پرس


محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین ایران نوشت:

چون آن است مسلمانان در سرتاسر جهان برای استقبال اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان همراه خود روزه، عبادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبه متحد می شوند، بیایید در دعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت برای نوک دادن به خونریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش درک، شفقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردباری متحد شویم.

بیایید همراه خود هم برای خیر کره پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان شخصی کار کنیم.

پیام تماس دقیق

تا حد زیادی بیاموزید:

۲۱۲۱۷۴ب
۶