پارادوکس بر بالا پیش نویس «محتوای متنی هماهنگی برجام» – خبر


در جریان مذاکرات ادامه دارد با اشاره به متنوع اجتناب کرده اند امتیازات انتخاب گیری نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها رایزنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارات طرفین مطرح شده است.

بر مقدمه خبرها، مشاور مردمان گرمسار ذکر شد: وقتی وزیر امور خارجه ذکر شد سربازی مجبور {وجود ندارد}; ما اصرار داریم کدام ممکن است بگوییم پیش نویس موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه برخی اجتناب کرده اند همکاران اظهاراتی می کنند کدام ممکن است کاری جز تضعیف خدمه مذاکره کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه ندارد.
اردشیر مطهری در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران همراه خود ردیابی به اقدامات خدمه مذاکره کننده ذکر شد: توسعه مذاکرات در راه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه باید به آقای امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه مذاکره کننده کمک کنند. “

یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس همراه خود دقیق اینکه به همان اندازه روزی کدام ممکن است تصمیمی گرفته شود باید در اظهاراتمان دقت کنیم، ذکر شد: اگر گام عکس برداریم خدمه مذاکره کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی وزیر امور خارجه کدام ممکن است شبیه به رایزنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارات است، تضعیف تبدیل می شود. اجتناب کرده اند طرف های مطرح شده.

مشاور مردمان گرمسار همراه خود تاکید بر اینکه خدمه مذاکره کننده اجتناب کرده اند اقتدار حاکمیت حفاظت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای تامین چیز خوب در مورد سراسری اعتصاب می کند، ذکر شد: را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود یکدیگر تمایز دارند.

مطهری همراه خود دقیق اینکه مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران ارشد نظام اجتناب کرده اند موضوع مذاکرات اعلان مناسب دارند، خاطرنشان کرد: گزارش‌های بلافاصله اجتناب کرده اند توسعه مذاکرات به افسران بهتر حاضر می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه مذاکره‌کننده توصیه‌های مورد نیاز را اجتناب کرده اند مسئولان مربوطه به صورت تخصصی اکتسابی می‌تدریجی. راه را برای خوب تخفیف خوشایند به راحتی می تدریجی.

وی همراه خود ردیابی به اظهارنظرهایی کدام ممکن است بر مقدمه اطلاعات بیرون از کاف کسب اطلاعات در مورد موضوع مذاکرات انجام تبدیل می شود، ذکر شد: متاسفانه برخی اجتناب کرده اند همکاران اظهاراتی می کنند کدام ممکن است نتیجه ای جز تضعیف خدمه مذاکره کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نمایندگان همراه خود تاکید بر ادعاهای مطرح شده در خصوص وجود این چالش، ذکر شد: ملاک ما باید سخنان وزیر امور خارجه {در این} زمینه باشد کدام ممکن است می گوید پیش نویس {وجود ندارد}، چرا؟ ما اصرار داریم کدام ممکن است بگوییم پیش نویس موجود است باید منتظر بمانیم به همان اندازه کار تمام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بخواهیم تذکر بدهیم باید بعد اجتناب کرده اند نتیجه این مذاکرات تذکر شخصی را گفتن کنیم.

وی همراه خود ردیابی به اقدام مجلس برای تصویب قوانین اقدام راهبردی برای تعمیر تحریم ها ذکر شد: مجلس رسالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش شخصی را به خوبی تدوین کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه مذاکره کننده در راستای تامین چیز خوب در مورد سراسری ملت اعتصاب می کند.