وی قول افتتاح ایستگاه پمپاژ آب «شام مهر» بلدختر را در سال جاری داد – مهر | اطلاعات ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن نژاد روز سه شنبه اجتناب کرده اند چالش های ایستگاه پمپاژ بازدید کرد.واشیان“” «جایدر“و”استتاربولدختر اظهار داشت: چالش ایستگاه پمپاژ «جیدرهمراه خود پیشرفت مادی ۳۵ درصدی در سال ۱۳۸۸ تحریک کردن شد کدام ممکن است تاکنون ۲۹۰ میلیارد ریال برای این چالش ارزش شده است.

وی همراه خود دقیق اینکه برای افزایش این چالش ۱۵۰۰ میلیارد ریال شهرت خواستن است، افزود: طبق تجزیه و تحلیل های {انجام شده} توسط معاونت طراحی و بهبود نمایندگی، میل اول آب های جهان ای پایان دادن ایستگاه مرکزی این چالش است کدام ممکن است ۱۵۰۰ هکتار را آبیاری می تنبل. اجتناب کرده اند پایین های جهان.”

مدیرعامل نمایندگی آب جهان ای لرستان افزود: ایستگاه اول و پنجم این چالش ساخته شد کدام ممکن است متاسفانه جامعه آنها {به دلیل} سیلاب ۹۸ کار نمی شود.

چون آن است حسن نژاد به ایستگاه پمپاژ ردیابی کرد «استتاربولدکتر اظهار داشت: این چالش در مدت ۶۵ ماه همراه خود پیشرفت ۶۵ درصدی همراه خود قراردادی بالغ بر ۱۹۴ میلیارد ریال اعمال شده است.

وی اظهار داشت: فرآیندهای اجرای چالش.استتاراجتناب کرده اند سال ۱۳۹۹ تحریک کردن شد کدام ممکن است همراه خود کسب از کیت می خواست ایستگاه، امتحان شده تبدیل می شود این چالش در سال جاری اجرا شود.