وعده کاهش ۵۰ درصدی قیمت های بار خودرو


رئیس وسط شماره گذاری پلیس راهور ناگا ذکر شد:

رئیس وسط شماره گذاری پلیس راهور ناگا کسب اطلاعات در مورد سازماندهی سامانه صنوبر تغییر خودرو ذکر شد: تسهیلات حاضر شده توسط این سامانه به ساکنان، قیمت های بار را به همان اندازه ۵۰ نسبت کاهش می دهد.

به گزارش «فارسی خودرو»، علی محمدی همراه خود ادعا این خبر، گفت: مدیریت وصول مالیات هیچ درآمدی برای پلیس و پلیس راهور النجات ندارد و این است امر تنها بر مقدمه وظیفه قانونی انجام تبدیل می شود.

وی یکپارچه داد: سامانه صنوبر حواله خودرو {به دلیل} اینکه رابط اینترنتی نهاد مالیاتی و سامانه شماره گذاری مشروط در راهور ناگا است، خالص است کدام ممکن است مدیریت ها سیستمی بوده و صنوبر مالیات به صورت از محسوس و متشابه {در سراسر} ملت محاسبه شود. “

سرهنگ محمدی افزود: در بازتاب گاهی به صورت روحانی و سلیقه ای انجام می شد با این حال اکنون {در سراسر} ملت به صورت متشابه انجام تبدیل می شود.

رئیس وسط شماره گذاری پلیس راهور ناگا خاطرنشان کرد: بر مقدمه ماده ۳۰ قوانین خوب ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مدیریت وصول مالیات مسئولیت قانونی پلیس راهور و پلیس راهور است و این است امر بر مقدمه مبانی قانونی انجام تبدیل می شود. مسئولیت