وعده مدیرعامل ایران خودرو محقق نشد!


وعده مدیرعامل ایران خودرو مبنی بر کاهش انواع خودروهای حال در منطقه پارکینگ ماشین این نمایندگی به همان اندازه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ به ۲۵ هزار تجهیزات محقق نشد.

به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، مهدی خطیبی ۲۵ اسفندماه ۹۳ همزمان همراه خود بازدید وزیر صمت اجتناب کرده اند نمایندگی ایران خودرو گفتن کرد کدام ممکن است به همان اندازه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ انواع خودروهای حال در منطقه پارکینگ ماشین ایران خودرو را به کاهش می دهیم. ۲۵۰۰۰.

بر مقدمه این گزارش انواع خودروهای حال در منطقه پارکینگ ماشین ایران خودرو به همان اندازه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ هزار تجهیزات بوده کدام ممکن است در گذشته تاریخی مذکور (۲۵ اسفند ۱۴۰۰) به کمتر اجتناب کرده اند ۶۶ هزار تجهیزات کاهش یافته است است.

بر مقدمه این گزارش، نمایندگی ایران خودرو اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ به همان اندازه ۱۵ فروردین ۱۳۸۰ حدود ۲۴ هزار تجهیزات خودرو را در منطقه پارکینگ ماشین های این نمایندگی همراه خود موفقیت پایان دادن و عرضه داد.

شایان اشاره کردن است در جاری حاضر بیش اجتناب کرده اند ۴۲ هزار خودرو در کف منطقه پارکینگ ماشین های ایران خودرو تردد می کنند.