وضعیت بازار خودرو به همان اندازه اواسط سال جاری افزایش می یابد


وزیر صنعت، معدن و خرید و فروش همراه خود ردیابی به این سیستم‌های این وزارتخانه برای رفع مشکلات صنعت خودرو و بازار اظهار داشت: همراه خود این سیستم‌ریزی‌هایی کدام ممکن است تاکنون در صنعت خودرو انجام شده است، به بیشتر مردم این ضمانت را می‌دهیم کدام ممکن است همراه خود اواسط امسال وضعیت خودرو بیشتر احتمالاً خواهد بود.”

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سیدرضا فاطمی امین همراه خود خاص این مطلب تصدیق شد: اجتناب کرده اند شبیه به روزهای ابتدایی حضور {در این} وزارتخانه دوره ها متعددی برگزار و بازدیدهای زیادی برای ایجاد مشکلات صنعت خودرو و ایجاد و رئوس مطالب راهکارها تکمیل شد. به دلیل این بازدیدها عالی این سیستم دو ساله در قالب ۹ سرمایه گذاری در جاری اجرا بود.

وی افزود: اولین موضوع افزایش ارتباط قطعه سازان و خودروسازان بود و موضوع مهم بعدی سوئیچ خودروسازان به بخش شخصی {است تا} شاهد حضور مدیران دولتی در صنعت خودرو نباشیم.

وزیر صمت تائید کرد: موضوع عکس نیز موجود است کدام ممکن است ما در جستجوی آن هستیم و افراد شکاف بیش از حد قیمت خودرو همراه خود درآمد نهایی است کدام ممکن است امکان کسب خودرو را اجتناب کرده اند بیشتر مردم سلب کرده است.

وی در شکسته نشده همراه خود ردیابی به ۱ خطا استراتژیک در صنعت خودرو خاطرنشان کرد: بهترین خطا ما در صنعت خودرو اهمیت ندادن به بهبود محصول بود چرا کدام ممکن است نمی توانستیم حداقل عالی خودروی مالی در ملت داشته باشیم.

وزیر صنعت، معدن و خرید و فروش در خاتمه خاطرنشان کرد: نتوانستیم عالی خودروی مالی باکیفیت و همراه خود تیراژ بالا ساخت کنیم به همان اندازه به راحتی در دسترس است عموم قرار گیرد، بدست آوردن به ساخت عالی خودروی مالی باکیفیت و همراه خود تیراژ بالا. تیراژ یکی اجتناب کرده اند مهمترین سرمایه گذاری های ما است. من می خواهم روی آن کانون اصلی می کنم.»