وصول ۷۴ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در واحدهای ثبتی


خبرگزاری فارس، حسن بابایی رئیس گروه پرونده اسناد و املاک ملت صبح در این زمان در مونتاژ شورای برتر قضایی همراه خود ردیابی به بدست آمده ۷۴ هزار میلیارد تومان اجتناب کرده اند معوقات موسسه مالی ها در واحدهای ثبتی طی سال ۱۴۰۰ خبر داد. کدام ممکن است آن سه برابر انواع در مقابل همراه خود ۱۳۹۹. بابا.

بابایی افزود: همراه خود امتحان شده و اقدامات کارمندان واحدهای ثبتی در سرتاسر ملت طی سال ۱۴۰۰ اجتناب کرده اند تشکیل نزدیک به حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده در تجهیزات قضایی جلوگیری شد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید