وزیر خارجه عراق اظهار داشت: مذاکرات ایران و عربستان شکسته نشده می تواند داشته باشدتهران و ریاض در سال ۲۰۱۶ پس اجتناب کرده اند اعدام روحانی عالی شیعه شیخ نمر باقر النمر توسط ریاض، روابط دیپلماتیک شخصی را برداشتن کردند. دو طرف بر اوج نبرد یمن نیز همراه خود هم اختلاف دارند.

آنها مذاکراتی را همراه خود هدف کاهش فشار ها در آوریل ۲۰۲۰ تحریک کردن کردند و تاکنون ۴ در اطراف اجتناب کرده اند این مذاکرات را در گذشته اجتناب کرده اند افتادگی ایران در جریان مارس سال جاری برگزار کرده اند.

و این است دیپلمات عراقی روز چهارشنبه اظهار داشت کدام ممکن است تاکنون مذاکراتی بین نمایندگان سرویس های امنیتی ایران و عربستان و وزارت امور خارجه ایران {انجام شده} است.

حسین این اظهارات را در نشست خبری مشترک همراه خود حسین امیرآباد لاهیان، همتای ایرانی شخصی در تهران، پایتخت این ملت خاص کرد.

وزیر عراق اظهار داشت: ایمنی ایران و عراق مهم و مرتبط همراه خود ایمنی قلمرو است.

ایران و عراق همسایه هستند و روابط مقاوم دارند. حسین همراه خود ردیابی به شکایات ایران در خصوص برخی امتیازات امنیتی خاطرنشان کرد: روزی کدام ممکن است اشکال امنیتی پیش می آید باید راه اظهار داشت و گو را طی کنیم.

وی اظهار داشت: گفتگوهایش همراه خود امیرآباد لاهیان برای ادغام کردن سوریه، افغانستان و یمن نیز {بوده است}.

در اتصال همراه خود افغانستان، ایران و عراق هم تذکر دارند کدام ممکن است باید خوب مقامات محاصره متشکل اجتناب کرده اند همه گروه‌ها و اقوام افغانستان تشکیل شود، از افغانستان به وفاداری خواستن دارد.

حسین اظهار داشت کدام ممکن است وفاداری در سوریه نیز حیاتی است از بر وفاداری عراق نیز تأثیر می گذارد.

وزیر امور خارجه عراق نیز با توجه به یمن اظهار داشت کدام ممکن است کشورش اجتناب کرده اند شومینه بس دو ماهه در آنجا کدام ممکن است اوایل ماه جاری اجرایی شد استقبال می تدریجی و ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است مبارزه کردن یمنی ها اجتناب کرده اند طریق مذاکره بالا یابد.

۴۱۹۴ ** ۱۴۲۴