وزیر خارجه اسپاکس ایران: ریختن پناهجویان بریتانیا به رواندا ناقض مبانی در سراسر جهان است.
تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه ذکر شد: ساختار بریتانیا برای بازگرداندن مجبور پناهجویان به رواندا، ناپایدار انگلیس اجتناب کرده اند تعهدات بین‌المللی شخصی و در مقابل با روح و محتوای متنی هماهنگی‌های بین‌المللی برای پناهجویان است.