وزیر امور خارجه ایران اجتناب کرده اند دیدار همراه خود همتای زبان چینی شخصی ابراز خرسندی کردامیربد اللهیان در توییتر نوشت: دیدار خوبی همراه خود وانگ یی، وزیر امور خارجه و مشاور دولتی در تونسی.

وی افزود: “ما اجتناب کرده اند او به خاطر میزبانی موفقیت آمیزش اجتناب کرده اند همسایگان افغانستان تشکر کردیم. ما به طور صحیح با توجه به امتیازات دوجانبه تبادل تذکر کردیم. ما بر محافظت همکاری و کشتی همراه خود اجبار، یکجانبه گرایی و تاثیر غیرانسانی تحریم ها تاکید کردیم.”

۱۴۲۴

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت