وزیر ارتباطات: بعد از پایان دوره دولت سرعت اینترنت صدها برابر می شود.
یکی از برنامه‌های اساسی ارتقای سرعت اینترنت که در این وزارتخانه ادامه دارد، هدف‌گذاری ۸۰ درصدی روشنایی فیبر منازل و مشاغل تا پایان دوره دولت است. خانوارهای کشور به این فناوری جدید دسترسی خواهند داشت.