واکسن آسترازنکا اهدایی بلغارستان وارد ایران شد
اولین محموله واکسن های اهدایی اجتناب کرده اند بلغارستان به نمایندگان وزارت بهداشت عرضه گرفت.