هیچ سوراخ ارتباطی بین نیروهای پاکستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران: منصفانه فرمانده پاکستانی


سپهبد سرفراز علی، فرمانده فرماندهی جنوب در اولین مصاحبه شخصی همراه خود خبرگزاری ایرنا، اظهار داشت: اگر وضعیت مرزهای کنونی را همراه خود قبلی ارزیابی کنید، همراه خود دستاوردهای فوق العاده افزایش یافته است. ماه هاست که حتی منصفانه حادثه در مرز گزارش نشده است. مناطق

وی افزود: نگاه به گذشته سوراخ ارتباطی بین ۲ طرف وجود داشت با این حال در جاری حاضر اصلاً سوراخ ارتباطی بین نیروهای مسلح ۲ ملت به طور قابل توجهی نیروهای مرزی {وجود ندارد}.

وی افزود که ۲ ملت اشتراکات زیادی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی که همراه خود همتای ایرانی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر برادران ایرانی جلب رضایت کردم، اجتناب کرده اند دیدن مرحله تفاهم خوشایند بین ۲ ملت شگفت زده شدم. او معتقد بود “ما باید ارتباطات شخصی را همراه خود طرف ایرانی تا حد زیادی آسانسور کنیم.”

این ژنرال اظهار داشت: اخیراً همراه خود همتای ایرانی شخصی جلب رضایت کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق تصمیم های نزدیک پیشرفت خوبی در برخورد همراه خود امتیازات مرزی داشتیم.

وی با اشاره به حصارکشی مرزها نیز اظهار داشت: حصارکشی یکی اجتناب کرده اند اقدامات اساسی ۲ ملت برای مدیریت مرزها است.

وی شکسته نشده داد: نگاه به گذشته همراه خود وجود برخی نگرانی ها با اشاره به امتیازات مرزی، ۲ ملت تمایلی به برقراری ارتباط صحیح برای مقابله همراه خود این مشکلات نداشتند. وی افزود: با این حال اکنون مشکلات را رفع کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مناطق مرزی همکاری های زیادی داشته ایم.

سپهبد سرفراز علی اظهار داشت: ما باید موضوعاتی را {که باید} با اشاره به آنها همکاری کنیم، ایجاد کنیم.

او اظهار داشت که همکاری های جهان ای فوق العاده حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این به آسانسور “خرید و فروش دوجانبه” ما {کمک خواهد کرد}. فرمانده نیروهای مسلح اظهار داشت: اقدامات ۲ ملت برای تامین ایمنی مرزها باید نتایج مثبتی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید درگیر پیامدهای عقب کشیدن بود. وی اظهار داشت: «اجتناب کرده اند آنجایی که ما به طور مشترک در جهت سازنده پیش می رویم، هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.

هیچ شکاف ارتباطی بین نیروهای پاکستانی و ایران: یک فرمانده پاکستانی

وی در خصوص مشکل های پیش روی مرزنشینان اظهار داشت: ارتباط خوبی همراه خود افراد ساکن در مناطق مرزی برقرار کرده ایم. این ژنرال افزود: ما در بالای همه چیز رفتن بوتلگ اجتناب کرده اند مرزها پیشرفت خوبی داشته ایم.

وی اظهار داشت: ما تمام اقدامات را برای تعمیر تحفظات برادران ایرانی شخصی انجام داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها نیز همین پیش بینی را داریم.

سپهبد سرفراز علی تاکید کرد که درهای همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی بین ۲ ملت باید در همه زمان ها باز نگه دارد. وی همراه خود خاص اینکه ترددهای برون مرزی در همه زمان ها باید اجتناب کرده اند طریق گذرگاه های ادعا شده انجام شود، اظهار داشت: پس اجتناب کرده اند اتمام کار فنس کشی نباید تردد بوتلگ در مرز انجام شود.

فرمانده اظهار داشت ما خرید و فروش را دلسرد نکردیم، اما علاوه بر این در جستجوی آسانسور خرید و فروش دوجانبه اجتناب کرده اند طریق گام‌های سازنده هستیم، با این حال مدیریت بر تحرکات فرامرزی حیاتی است.

وی همراه خود خاص اینکه قبلا ۴ گذرگاه مرزی داشتیم، اظهار داشت: اکنون هشت گذرگاه مرزی همراه خود هدف تسهیل خرید و فروش دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترددهای فرامرزی داریم.

ژنرال اظهار داشت همراه خود ملاحظه به رسمیت سختگیرانه ما در ماه های جدیدترین هیچ حادثه ناگواری گزارش نشده است.

وی افزود: سرمایه گذاری حصارکشی مرزها اعتقاد زیادی به نیروهای مرزبانی ۲ ملت داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است بهبود مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی در ۲ سوی مرز در جاری انجام است. وی اظهار داشت: همراه خود استفاده اجتناب کرده اند این شانس ها باید خرید و فروش متقابل را فروش دهیم که به افزایش مسکن مرزنشینان نیز کمک تنبل.

سپهبد سرفراز علی اظهار داشت: متنوع اجتناب کرده اند محصولات ایرانی وارد بازارهای پاکستان به طور قابل توجهی کویته تبدیل می شود که ممکن است شخصاً اجتناب کرده اند آن حمایت می کنم، با این حال این ورزش باید {به درستی} مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب شود.

وی اظهار داشت: ممکن است هیچ گونه ورزش تروریستی علیه برادران ایرانی شخصی را اجتناب کرده اند سرزمین شخصی تحمل {نمی کنم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را اجتناب کرده اند این امر مستثنی خواهیم کرد.

وی بر لزوم آسانسور همکاری های امنیتی متقابل بین ۲ ملت همراه خود مدیریت درست بر مناطقی تخصصی ایجاد می کند صلاحیت آنها است تاکید کرد.

وی شکسته نشده داد: ممکن است قویا معتقدم که ایران برادر ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت شکایت اجتناب کرده اند هرگونه اقدام بوتلگ اجتناب کرده اند سوی ما، بلافاصله وارد حرکت می‌شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی داریم اگر همراه خود طرف آن‌ها مشکلی داریم، برای تعمیر اولویت‌های ما نیز اقدام کنند. اظهار داشت، “همراه خود شبیه به روحیه”، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت که چنین اقدامی شناخته شده به عنوان منصفانه اقدام مهم برای اعتمادسازی {خواهد بود}.

هیچ شکاف ارتباطی بین نیروهای پاکستانی و ایران: یک فرمانده پاکستانی

سپهبد سرفراز علی اظهار داشت: متنوع اجتناب کرده اند افراد افغانستان همراه خود سوء استفاده اجتناب کرده اند شرایط ملت می خواهند اجتناب کرده اند راه های بوتلگ به اروپا بروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است اجتناب کرده اند گرد و غبار پاکستان برای دریافت پذیرش در ایران استفاده می کنند. او اظهار داشت: «ما انواع زیادی اجتناب کرده اند افغان‌ها را که ادعا به به‌طور بوتلگ وارد ایران شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نیروهای افغان عرضه دهند، دستگیر کرده‌ایم.

ژنرال اظهار داشت: “ممکن است وقف محکم برای تامین ایمنی مرزها به سمت چنین تحرکات بوتلگ مرزی دارم، با این حال اشکال اینجا است که حدود ۲ میلیون پناهجوی افغان در پاکستان هستند که کار را برای ما سخت می تنبل.”

او اظهار داشت که برای ضرب و شتم چنین امتیازات جهان ای باید وفاداری در افغانستان برقرار باشد.

وی اعتقاد محکم شخصی را ابراز کرد که ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان در متنوع اجتناب کرده اند زمینه ها اجتناب کرده اند طریق همکاری مشترک دستاوردهای زیادی دارند.

“آینده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها ما یکی است، ما خواهان وفاداری در افغانستان هستیم، ما بر وفاداری جهان ای تاکید می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم افراد ۲ ملت اجتناب کرده اند جایگزین های فعلی استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامیان ۲ ملت بتوانند اجتناب کرده اند یکدیگر بیاموزند. تجربیات” او اظهار داشت.

وی اظهار داشت: ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان به به اصطلاح جدایی طلبان در مناطق مرزی اهمیتی نمی دهند، با این حال تنها اشکال اینجا است که اگر این گروه های اقلیت در پاکستان ورزش کنند، تأثیر مستقیمی بر ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس خواهند داشت.

وی همراه خود خاص اینکه سال قبلی به ایران بازدید کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران را دیدم، اظهار داشت: چیزی که او را تحمل تاثیر قرار داده اینجا است که افراد ایران فوق العاده متمدن هستند. ممکن است صدها به ایران بازدید کرده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد ایران فوق العاده به روده ها ممکن است نزدیک هستند.

فرمانده اظهار داشت که به زودی که برای آموزش در دمشق بود، دوستان ایرانی فوق العاده سخاوتمندی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای لذیذ ایرانی برای او سرو کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است اجتناب کرده اند رفتار متمدنانه آنها فوق العاده متاثر شدم.

وی اظهار داشت: اصفهان واقعاً نصف جهان بود که این شهر زیبای عظیم را دیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم اتصال محکم ممکن است همراه خود برادران ایرانی همچنان تا حد زیادی شود.

هیچ شکاف ارتباطی بین نیروهای پاکستانی و ایران: یک فرمانده پاکستانی

جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی پاکستان {به دلیل} اشتراکات ۲ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان جغرافیایی ۲ ملت حتی وقتی بخواهند هم {نمی توانند} همکاری شخصی را متوقف کنند.

اجتناب کرده اند این رو افسران ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی ۲ طرف امتحان شده های مثبتی برای رفع مشکلات مرزی که تأثیر مستقیم بر مسکن روزمره افراد ۲ طرف دارد، انجام داده اند.

اگرچه جمهوری اسلامی ایران در تعدادی از سال قبلی پوشش روابط مستحکم همراه خود کشورهای همسایه را در پیش گرفته است، با این حال طرف‌های ثالث همواره امتحان شده کرده‌اند به پوشش تهران آسیب بزنند که به نفع ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایگانش نیست.

۲۷۲ ** ۷۱۲۹

ما را در توییتر دنبال کنید جاسازی توییت