هیوندای در جاری آزمایش خوب بازدید ۱۰۰۰ کیلومتری برای گاز گیری به روشی تولید دیگری است! (+عکس)
هیوندای اخیراً گفتن کرده است که قصد دارد اجتناب کرده اند فناوری جدید بیشتر مبتنی بر هیدروژن در دنیای هوانوردی استفاده تدریجی.