همه آمیکرون می گیرند


مصطفی غنی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار گروه آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی ایرنا آمیکرون عالی سویه ضعیف کرونا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده کمتر اجتناب کرده اند دلتا کشنده است. همراه خود این جاری، پروتکل های بهداشتی باید به خوبی رعایت شود از کرونا ویروس هوشمندی است که ممکن است اجتناب کرده اند گونه ای به روشی متفاوت جهش تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه را یک بار دیگر حاوی تدریجی. الگو جدید آهسته

وی اظهار داشت: با این حال در شرایط حال همراه خود ملاحظه به اینکه انواع زیادی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی گروه واکسینه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سویه کرونا سویه ضعیفی است، متعاقباً می توان اظهار داشت ملت در مرحله فوق العاده خوبی اجتناب کرده اند بیماری قرار خواهد گرفت. در تعدادی از ماه بلند مدت

غنی با توجه به تلفات فعلی بر تأثیر تاج گذاری اظهار داشت: اگر ضعیف را در تذکر بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع بیماری های عروق کرونر روده ها را در مخرج آن قرار دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر آمار در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر را استخراج کنیم، شاهد خواهیم بود که انواع فوتی ها در آمیکرون. الگو فوق العاده بالاست.» کم.

همه آمیکرون می گیرند

کودکان برای مدت زمان بسیار طولانی تری واکسینه می شوند

یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیته آموزشی ستاد سراسری کرونا در خصوص واکسیناسیون کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس پیرمردها اجتناب کرده اند واکسیناسیون کودکان خردسال اظهار داشت: در همه زمان ها به کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوزادان واکسن تزریق تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون توسط بزرگسالان تزریق نشده است. با این حال اکنون شیوع بیماری برای بزرگسالان اجتناب ناپذیر شده {است تا} واکسینه شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرچه ماه یکبار تزریق را تکرار کنند، با این حال کودکان این واکسن را برای مدت زمان بسیار طولانی، احتمالا مادام العمر بدست آمده می کنند به همان اندازه اجتناب کرده اند این بیماری مصون باشند.

وی خاطرنشان کرد: متعاقباً پیرمردها در تهیه واکسن کرونا برای فرزندان شخصی تردید نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند واکسن های حال برای حفاظت اجتناب کرده اند کودکان شخصی در مخالفت با کرونا استفاده کنند.ب
۵۴