هشدار طوفان کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار جدیدی در راه است


بر مقدمه تحلیل نقشه های کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آتی گروه هواشناسی در لحظه در انواع های جنوبی البرز واقع در استان های سمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران، ۴ استان مازندران، گلستان، ۲ خراسان شمالی، برخی مناطق خراسان رضوی ابرناکی رگبار ظریف. ، ۲ رگبار غیر دائمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد از حداکثر. در برخی مناطق شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب شرق ملت گاهی وزش باد از حداکثر کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند می وزد.

در جنوب غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب ملت همچنان کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند {خواهد بود}. هوای فردا دوشنبه در اصولاً عوامل ملت آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ارتفاعات غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب غربی وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جنوب ملت وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجی در خلیج عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای عمان پیش سوراخ بینی تبدیل می شود. . .

بر مقدمه گفتن گروه هواشناسی اجتناب کرده اند سه شنبه به همان اندازه جمعه امواج متداولاجتناب کرده اند نوار غربی ملت حرکت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ارتفاعات شمال غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاعات البرز مرکزی ابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی تحمیل می تنبل.

در روزهای چهارشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجشنبه علاوه بر این ارتفاعات البرز مرکزی در شمال آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کردستان، انواع‌های زاگرس وافی مرکزی در غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش‌هایی اجتناب کرده اند اصفهان، فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوشهر بارش باران پیش‌سوراخ بینی می‌شود.

{در این} ۲ روز وزش باد بر فراز ملت عراق موجب خیزش کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت {به سمت} غرب ملت شده که در نتیجه کاهش استاندارد هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دید افقی {در این} مناطق تبدیل می شود.ب
۱