هشدار! طوفان از حداکثر دریایی در راه است


مکی زاده معاون دریایی اداره کل بنادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریانوردی هرمزگان ذکر شد: طوفان از حداکثر دریایی {به سمت} جزایر غربی هرمزگان در راه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد دریایی را مختل می تنبل.

این طوفان همراه خود سرعتی حدود ۵۰ کیلومتر در ساعت سواحل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنادر غرب استان تابان، مقام، آفتاب، شارک، حسین، بندرلنگه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزایر غربی استان را خرس تاثیر مکان ها.

مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران کروز اجتناب کرده اند نشستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید چادر زدن در جزایر تمیز اجتناب کرده اند سکنه (چدر، هندورابی، فرور) اطمینان حاصل شود که پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش هر گونه حادثه دریایی خودداری کنند.