هشدار آسیب رسان برای مسافران این استان


حمیده حبیبی ذکر شد: اجتناب کرده اند بلافاصله به همان اندازه یکشنبه شاهد طوفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد از حداکثر در خیابان های کرمان خواهیم بود.

وی تصریح کرد: طوفان خیابان های یزد به کرمان، سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان به کرمان را در بر گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دید افقی را کاهش می دهد.

حبیبی اجتناب کرده اند مسافران خواست در گذشته اجتناب کرده اند حرکت وضعیت را همراه خود پلیس بازرسی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها امنیت را رعایت کنند.

وی ذکر شد: مشکلات ترافیکی در خیابان ها در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی نیست.