هشدارهای بازگشت ۱۳ کیلومتر / ۱۳ ماه مناسب بازدید را قابل توجه بگیرید


سفر نوروزی رو به بالا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون فینال گروهی اجتناب کرده اند مسافرانی که قصد بازدید به نوروز را داشتند باید دیر یا زود به شهرهای شخصی برگردند، روز کاری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع در امتحان شده هستند به همان اندازه زودتر به شهرهای شخصی برگردند. موردی که رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی ملت نسبت به آن است هشدار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند رانندگان خواست به همان اندازه حضور در مکان تعطیلات همراه خود هشدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت رانندگی کنند.

به گزارش «فارسی خودرو»، سرهنگ سیاوش محبی به بازگشت مسافران نوروزی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همه ساله همراه خود بالا سفر نوروزی مسافران به شهرهای شخصی باز می گردند. امسال روز شخصیت شنبه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو همراه خود ملاحظه به اینکه اجتناب کرده اند فردا امروز کار مناسب ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوف تحریک کردن تبدیل می شود، خیلی ها سعی می کنند سریع به مکان تعطیلات برسند به همان اندازه اولین روز کاری شخصی را در سال جدید همراه خود نشاط بیشتری تحریک کردن کنند. این در حالی است برخی اجتناب کرده اند سفر نوروزی سال های قبلی زمان بالا سفر آخر هفته بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین اشکال باعث meting out زمان بازگشت مسافران اجتناب کرده اند بازدید شد.

وی یکپارچه داد: {در این} شرایط به مسافرانی که احتمال بازگشت تاخیر دارند پیشنهاد می کنیم روز پنجم فروردین ماه به شهرهای شخصی حرکت کنند. هر دو مسافران زمان بازدید شخصی را مدیریت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان بازگشت را به سیزدهم وروردن موکول نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زودتر برگردند به همان اندازه همراه خود بازدید کنندگان سایت مواجه نشوند.

محبی علاوه بر این به ۳۰ کیلومتری شهرها ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: برای حدود ۳۰ کیلومتر اجتناب کرده اند شهرها چندین بار هشدار تصادف داده شده است. آمارها حاکی اجتناب کرده اند ساختار نوروزی ۱۴۰۰، ۵۷.۵ سهم تصادفات در ۳۰ کیلومتری شهرها رخ داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این می تواند یک زنگ خطر قابل توجه است، از آرم می دهد نیروی محرک همراه خود هر شرایطی در نظر گرفته شده می تنبل تولید دیگری به مکان تعطیلات نزدیک نمی شود. بدنم تخلیه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید .. به راهش یکپارچه داد. به همین دلیل تاکید می کنیم رانندگان باید خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامش کافی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب آلودگی به رانندگی یکپارچه ندهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده کنند که تولید دیگری به مکان تعطیلات شخصی نزدیک نیستند.

وی یکپارچه داد: این اولویت در روز ۱۳ بدر یک زمان کوتاه افزایش خواهد یافت از متنوع اجتناب کرده اند خانوار ها در امروز به حومه شهر که عمدتاً در شبیه به قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۳۰ کیلومتری شهرها واقع شده است است می توسعه، به همین دلیل مورد نیاز است ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی بر ۳۰ افزایش یابد. کیلومتر شهرهای محدود مورد ملاحظه قابل توجه رانندگان در روزهای پایانی سفر به طور قابل توجهی روز ۱۳ بدر قرار گیرد.

محبی افزود: ساکنان در سیزدهمین روز اجتناب کرده اند ماه بدر به جلوگیری اجتناب کرده اند جابجایی مسافران در محوطه بار وانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وانت ملاحظه داشته باشند چرا که این امر فوق العاده مضر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارات جبران ناپذیر زیادی را جستجو در دارد.

رئیس پلیس راه ملت همراه خود دقیق اینکه تردد در برخی محورهای مواصلاتی ملت به طور قابل توجهی در روزهای پایانی سفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت اجتناب کرده اند بازدید موجب خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم هدف اصلی رانندگان تبدیل می شود، ذکر شد: رانندگان به در نظر گرفته شده تعمیر {این مهم} باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش تیز کردن کنند. ملاحظه کافی برای یکپارچه رانندگی به مکان تعطیلات برسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه در نظر گرفته شده نکنید که یک بار دیگر در حالت خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب آلودگی به مکان تعطیلات نزدیک شدند.